Från strategi till praktik! Hur kan EU:s nya politik understödja regionerna i förverkligandet av Europa 2020?

Den 13-14/3 anordnar vi i North Sweden tillsammans med övriga svenska regionkontor i Bryssel, via vårt samarbete inom ramen för Svereg, en konferens på temat "EU 2020 och sammanhållningspolitiken".

Det kommer att bli ett matnyttigt program. En eftermiddag den 13/3 med företrädare från EU-kommissionen, Sveriges representation i Bryssel samt olika andra svenska företrädare inom EU samt något regionalt exempel från Flandern på lokalt EU 2020-arbete. Därtill en förmiddag den 14/3 med seminarier på temana; Smart tillväxt, hållbar tillväxt respektive inkluderande tillväxt.

Konferensen vänder sig i första hand till alla i våra regioner, politiker och tjänstemän, som på olika sätt jobbar med EU-frågor, men kanske inte alltid är de som för den skull regelmässigt reser till EU-möten i Bryssel (det skall ju förstås tolkas i vid mening, så ingen skall känna sig exkluderad om konferensen är intressant nog). Det är en bra chans att få lyssna till och prata med olika EU-företrädare på plats här i Bryssel och få träffa kollegor och likasinnade från hela Sverige samt att få fördjupad kunskap om EU och det egna lokala arbetet kopplat till EU:s 2020-strategi, som ju skall genomsyra snart sagt allt.

Konferensen är fullbokad men för ytterligare information kontakta martha.bahta@northsweden.eu

Mer information om konferensens tema och upplägg hittar ni här

/MJ 

 

11 Jan 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information