Infromationsmöte om Östersjöstrategin på North Sweden

120503 Infomöte om Östersjöstrategin kopiera_webTorsdagen den 3 maj anordnade North Sweden informationsmötet "How to understand the Macro-regional strategies in the CSF? "genom nätverket iBSG (the informal Baltic Sea Group).

Anders Lindholm som är ansvarig för Östersjöstrategin på Generaldirekoratet för regionalpolitik, var inbjuden som talare vid mötet, för att presentera EU-kommissionens syn på Östersjöstrategin och hur den benämns i arbetsdokumentet för det gemensamma strategiska ramverket, Common Strategic Framework (CSF).

Lindholm berättade att EU-kommissionen kommer att presentera en ny åtgärdsplan för Östersjöstrategin under hösten 2012, som EU-kommissionen kallar för en Strategy update 2.0. Han sade också att strategin behöver klarare mål, gärna dem som EU-kommissionen presenterade i mars 2012, att ansvarsfördelningen inom strategin måste förbättras samt att relationen med Ryssland bör utvecklas vidare och strategin kopplas samman med finansiella verktyg.

I diskussionen som följde förtydligade Lindholm att även om makroregionala strategier och Sea basin strategier omnämns i samma sammanhang i CSF, är det två skilda strategier. På en annan fråga, huruvida det finns incitament för städer att engagera sig i Östersjöstrategin, svarade han städer inte behöver involvera sig i stora transnationella projekt för att uppnå målen i Östersjöstrategin. Det kan räcka med att lägga till en extra nivå på redan befintliga projekt för att bidra till målen.

Mötet avslutades med att Lindholm slog fast att även om CSF och fördraget för ny sammanhållningspolitik, genom partnerskapsavtalen, ger regionerna möjlighet att kräva att Östersjöstrategin inkluderas i programarbetet, är det i första hand regionernas och aktörernas eget engagemang som bestämmer strategins framgång.

iBSG är ett informellt nätverk bestående av Brysselbaserade regionalkontor från länderna i Östersjöregionen, vars syfte är arrangera evenemang samt byta erfarenheter och information om frågor som rör regionen.

Läs en mötesrapport i pdf-format här [eng]

/Joel Larsson och Hanna Högberg 

09 Maj 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information