NSPA-möte med vice generaldirektör på Kommissionens regionala direktorat; Normunds Popens

Den 28 juni träffade företrädare för Northern Sparsely Populated Areas i Bryssel vice generaldirektören för Kommissionens Generaldirektorat för Regionalpolitik, Normunds Popens, för att få en uppdatering om läget i diskussionerna om sammanhållningspolitiken och försäkra sig om att NSPA:s antagna positioner kommit fram till Kommissionen.

North Finland inledde mötet varefter North Sweden gjorde en snabb genomgång av NSPA och de positioner som antagits . Kommissionen känner positivt nog mycket väl till dem. Det framkom vid mötet en hel del matnyttigt om Kommissionens planering framåt och deras syn på en del av det som diskuteras i Europaparlamentet och Ministerrådet, även om Popens också noga påpekade att Kommissionen har lagt sitt förslag och det är nu andra som efter förhandlingar skall fatta besluten. Samtidigt har EU-kommissionen givetvis sina synpunkter som också framförs i förhandlingarna.

Efter sommaren kommer dels omfattande underlag land för land som skall utgöra basen för de kommande förhandlingarna om de så kallade partnerskapsöverenskommelserna inom sammanhållningspolitiken som utgör grunden för de nationella programmen 2014-2020, dels ett reviderat gemensamt strategiskt ramverk för alla sammanhållningsfonderna, den så kallade CSF:en. Vid mötet passades också på att bjuda in företrädare från Kommissionen till bland annat Europaforum Norra Sveriges Forum i Bryssel den 29-30/11.

Läs mer om NSPA:s hemsida.

/Mikael Janson     

 

17 Jul 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information