NSPA:s position till det nya gemensamma strategiska ramverket

Den 14 mars presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ett gemensamt strategiskt ramverk (Common Strategic Framework), vars syfte är att omsätta Europa 2020-strategins mål, en smart och hållbar tillväxt för alla, till nyckelåtgärder för fonderna som ingår i sammanhållningspolitiken.

Förslaget har inte efterföljts av ett offentligt samråd men den 3 maj skickade North Sweden in kommentarer på förslagets innehåll till Generaldirektoratet för regionalpolitik å NSPA:s (Northern Sparsely Populated Areas) vägnar, vilket är ett samarbete mellan norra Sverige, nordöstra Finland och norra Norge. NSPA:s synpunkter bygger på det positionspapper om lagstiftningspaketet för framtida sammanhållningspolitiken 2014-2020, som antogs under det senaste NSPA Forum i Sundsvall i april. Utöver de synpunkter som framförts i positionspapperet framhäver NSPA att Horizon 2020 även bör ha ett regionalt utvecklingsperspektiv, samt att den extra tilldelning som glest befolkade regioner bör nämnas. NSPA bör också vara särskilt omnämnt som ett område som kan, och ska, arbeta tillsammans för att möta sina gemensamma utmaningar.

Klicka här för att läsa NSPA:s kommentarer på EU-kommissionens förslag

Läs North Swedens tidigare nyhet om det gemensamma strategiska ramverket:

Nytt gemensamt ramverk

/Hanna Högberg och Joel Larsson

08 Maj 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information