Ny broschyr om sammanhållningspolitiken 2014-2020

120127 SammanhållningspolitikenFörslaget till sammanhållningspolitik för perioden 2014-2020 presenterades av EU-kommissionen 6 oktober 2011.

För dem som inte vill läsa förslaget i sin helhet, men ändå vill känna till huvuddragen har EU-kommissionen publicerat en broschyr, Sammanhållningpolitik 2014-2020: Investera i tillväxt och jobb, samt ett antal korta faktablad. Dessa syftar till att ge en generell uppfattning samt lyfta fram viktiga delar i förslaget till kommande sammanhållningspolitik.  

Broschyren och de korta faktabladen finns att hämta på EU-kommissionens hemsida

För att beställa tryckta broschyrer kontakta: regio-info@ec.europa.eu

/Joel Larsson och Hanna Högberg

27 Mar 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information