Nya åtgärder för ökad sysselsättning

120419-arbetsplats4Som svar på den höga arbetslösheten i Europa presenterade EU-kommissionen under onsdagen, 18 april, ett antal åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen och stimulera tillväxt. Fokus i förslaget är åtgärder för att stärka efterfrågan på arbetskraft och enligt EU-kommissionen kommer potentialen att skapa nya jobb i framtiden att vara störst inom sektorer som grön ekonomi, hälso- och sjukvård samt IT.

Med den europeiska arbetslösheten på en rekordhög nivå, 10,2 procent i februari, understryker EU-kommissionen att sysselsättning och sociala frågor måste få större tyngd i EU:s politik. För att nå sysselsättningsmålet i Europa 2020-strategin, att 75 procent av befolkningen i arbetsför ålder ska arbeta, måste 17,6 miljoner arbeten skapas de kommande åren.

EU-kommissionens förslag uppmanar medlemsländerna att stärka sin nationella sysselsättningspolitik, bland annat, genom att ta vara på möjligheterna att skapa nya jobb inom framtidssektorer som grön ekonomi samt att främja den digitala kompetensen hos hela arbetskraften.

Förslagen fastställer även nyckelområden där det krävs reformer för att arbetsmarknaderna ska bli mer dynamiska och inkluderande och därmed mer motståndskraftiga mot ekonomiska förändringar. Detta kan ske genom att införa skäliga löner samt att investera mer i kompetensutveckling så att arbetskraften har de kunskaper och färdigheter som krävs på arbetsmarknaden.

Förslagen syftar även till att skapa en fungerande och gemensam arbetsmarknad genom att, exempelvis, förbättra möjligheterna att överföra pensioner samt att införa gynnsammare skatteregler för dem som arbetar i ett annat medlemsland. I tillägg har EU-kommissionen lagt fram planer på informationsutbyte och övervakning av löneutvecklingen på EU-nivå, detta för att öka EU:s och de nationella fackliga förbundens möjligheter att påverka sysselsättningspolitiken.

Mer information om EU-kommissionens förslag hittar ni här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

19 Apr 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information