Nytt arbetsdokument beskriver partnerskapsprincipen

Enligt kommissionens förslag till regleringar av strukturfonderna för 2014 -2020 ska det mellan EU-kommissionen och varje medlemsland upprättas ett så kallat partnerskapsavtal som beskriver hur strukturfonderna ska användas och hur de olika programmen som det sedan går att söka projektmedel ur ska formas. Ett första steg för att förbereda medlemsstaterna på det nya partnerskapsavtalet, som är en del av det gemensamma strategiska ramverket, Common Strategic Framework (CSF), för 2014-2020, har EU-kommissionen publicerat ett arbetsdokument om partnerskapsprincipen.

Partnerskapsavtalen är obligatoriska för medlemsländerna och syftar till att effektivisera implementeringen av sammanhållningspolitiken genom att säkerställa att aktörer från alla nivåer berörda av de nya programmen också involveras som partners i processen. Hur partnerskapen ska organiseras kommer delvis att styras genom krav specificerade i en uppförandekod för partnerskap, som ska garantera kvalitén på arbetet. I det arbetsdokument om partnerskapsprincipen som EU-kommissionen presenterat, beskrivs i grova drag de komponenter som uppförandekoden för partnerskap kan komma att innehålla. Dokumentet syftar till att ge medlemsländerna möjlighet att redan innan alla handlingar antagits av Europaparlamentet och ministerrådet, förbereda sina partnerskap.

Exakt hur partnerskapen ska konstrueras är inte klart än. Ministerrådet har för sin del beslutat att partnerskapsavtalet ska bli en mindre juridiskt bindande partnerskapsöverenskommelse, vilket Europaparlamentet har sagt sig acceptera, även om inget formellt beslut har tagits än. Parlamentet anser även, tillsammans med ministerrådet, att CSF ska bli ett annex till regleringarna och inte en delegerad akt för att alla övergripande beslut därmed ska fattas samtidigt på EU-nivå och inte lämnas till EU-kommissionen att i efterhand kunna slutjustera gentemot de enskilda medlemsländerna.

Läs EU-kommissionens arbetsdokument om partnerskapsprincipen som ett pdf-dokument här [eng]

/Joel Larsson och Hanna Högberg

09 Maj 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information