Nytt gemensamt strategiskt ramverk för sammanhållningspolitiken

Den 14 mars presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ett gemensamt strategiskt ramverk (Common Strategic Framework - CSF), vars syfte är att omsätta Europa 2020-strategins mål, en smart och hållbar tillväxt för alla, till nyckelåtgärder för fonderna som ingår i sammanhållningspolitiken.

De elva insatsområden, som berör respektive fond i varierande utsträckning, som pekades ut i EU-kommissionens tidigare förslag till strukturfondsförordningar, ska genom det gemensamma ramverket för alla fonder skapa ökat fokus och en tydlig strategi för att uppnå målen i Europa 2020-strategin. För Sveriges del är det de tre tematiska områdena innovation, småföretagartillväxt och koldioxidminskande ekonomi som pekas ut för regionalfonden samt framförallt de tre områdena sysselsättning, utbildning och social inkludering vad gäller socialfonden.

De partnerskapskontrakt som enligt tidigare förslag ska upprättas mellan EU-kommissionen och respektive medlemsland, tillsammans med den regionala och lokala nivån ska länka de nationella och regionala utvecklingsplanerna till den för hela EU samlande EU 2020-strategin. Genom det nu presenterade ramverket ska partnerskapskontrakten kunna ange en samlad handlingsplan för alla EU:s fonder riktade till de olika regionala programområdena i ett land och därmed fokusera på de mål som ska uppnås oavsett vilka fonder som används.

I tillägg ska de viktigaste utmaningarna identifieras för olika geografiska områden så som landsbygdsområden och regioner med särskilda särdrag. Glesbefolkade områdens behov av ökat samarbete över nationsgränserna pekas särskilt ut liksom att alla fonder inom exempelvis Östersjöstrategins geografiska område också ska syfta till att stödja dess förverkligande.

För att ytterligare trycka på vikten av en samlad, integrerad, hantering av de olika fonderna för att uppnå regionala mål med programmen, lyfter EU-kommissionen också fram det som kallas lokalt ledd utveckling, integrerade geografiska investeringar (samlad hantering av alla fonder inom sammanhållningspolitiken) och operationer (projektstöd från inte bara fonder inom sammanhållningspolitiken utan också andra såsom forsknings- och utvecklingsfonden Horizon 2020) och vad som kallas Joint Action Plans (samlade resultatinriktade åtgärder över flera olika program och projekt).  

Det gemensamma ramverket kommer att antas inom tre månader efter ett beslut har fattats om långtidsbudgeten för 2014-2020. Det förslag som nu presenterats är en del i underlaget för de förhandlingar som nu pågår i ministerrådet och Europaparlamentet om EU:s långtidsbudget och strukturfondsförordningar för nästa programperiod och som lär pågå under åtminstone hela 2012.                                                                                                    

Det kommer inte att hållas ett offentligt samråd om det gemensamma strategiska ramverket, men berörda parter kan lämna in förslag och synpunkter på denna mailadress.

Läs det gemensamma strategiska ramverket i sin helhet här:

Del 1

Del 2

/MJ

14 Mar 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information