Regionkommittén utvärderar ungdomsarbetslösheten

Den 13 december, mer än två år efter antagandet av Europa 2020-strategins "Youth on the Move", höll Regionkommittén en konferens kring utvärderandet av ungdomsarbetslöshetsinitiativet i Europa. Politiker från alla nivåer samlades för att diskutera de kritiska frågorna om ungdomsarbetslösheten, utbildning och rörligheten för ungdomar från ett lokalt och regionalt perspektiv. Norrland är hårt drabbat i Europa med hög ungdomsarbetslöshet, enligt Eurostat.

Konferensen utgör den första i en rad olika evenemang anordnat av Regionkommittén för utvärdering av olika Europa 2020-initiativ fram till år 2014. Europa 2020 strategins "Youth on the Move" lanserades under 2010 och omfattar en rad olika policyområden inom utbildning och arbete för unga i Europa.  Programmet ämnar minska den höga ungdomsarbetslösheten i Europa samt att öka ungdomars sysselsättningsgrad genom smart och hållbar tillväxt för alla. Som del av EU:s mål för att öka sysselsättningsgraden till 75 % för unionens befolkning i arbetsför ålder (20-64 år).

EU:s städer och regioner har i allt högre grad fått ansvar att stödja ungdomars sysselsättning samtidigt som lokala och regionala utgifter för social-och sysselsättningspolitiken skärs ned och antalet arbetslösa ungdomar dramatiskt ökar som en följd av krisen. Denna trend kan man se tydligt i Europa, även om metoderna för sysselsättning varierar inom regionerna.  

- Städer och regioner har den bästa förståelsen för den verklighet som unga personer befinner sig i idag, och det är dem som borde designa och utveckla ungdomsprogrammen. Det är de lokala och regionala myndigheterna som är bäst lämpade för att utveckla kontakter med små och medelstora företag (SMEs). Det är även dessa myndigheter som kan identifiera kompetensglappet, tillhandahålla lämplig yrkesutbildning och incitament till investeringar som svar på den lokala efterfrågan, säger Regionkommitténs ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso under konferensen.

Resultaten från konferensen kommer att integreras i Regionkommitténs halvtidsutvärdering av Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ. Samtidigt kommer utvärderingen ligga som underlag till det europeiska toppmötet för regioner och städer 2014. 

I Eurostats karta över ungdomsarbetslösheten i Europa 2011, ligger norra Sverige dåligt till med en ungdomsarbetslöshet mellan 22-31 % för åldersgruppen mellan 15-24 år. 

youth-unemployment-rate-map-full

Klicka här för Regionkommitténs pressmeddelande
Klicka här för att se den regionala kartan över ungdomsarbetslösheten
Klicka här för North Swedens tidigare nyheter på området

/Eleanor Cooper

19 Dec 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information