Samarbete i Östersjöregionen

Måndagen den 12 november medarrangerar North Sweden European Office genom informal Baltic Sea Group (iBSG) tillsammans med EU-kommissionen och Nordiska ministerrådet ett gemensamt seminarium om Östersjöstrategin, EU:s första så kallade makroregionala strategi.

Seminariet kommer att diskutera hur tidigare erfarenheter från samarbete i Östersjöområdet kan användas för att öka och snabba på samarbetet i regionen utifrån ett ökat engagemang från länderna och regionerna runt Östersjön. Diskussionen kommer kretsa kring de tre huvudområden som Kommissionen pekar ut i den kommande reviderade arbetsplanen, "Östersjöstrategin 2.0": Att rädda Östersjön, att knyta samman regionen och att öka välståndet. 

Syftet med konferensen är att visa på exempel från Norden på projekt inom de tre huvudområdena samt att i diskussionen kunna ge rekommendationer för ett bättre fungerande ramverk för Östersjösamarbetet. Förhandlingarna om EU:s kommande långtidsbudget och hur de kommande strukturfonderna kan stödja Östersjöstrategin och de olika nivåernas roll för dess förverkligande kommer att behandlas. 

Anmälan är öppen för alla. Seminariet kommer bland annat att se medverkande från några av de högsta ansvariga från Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionen. Den lokala och regionala nivån företräds av North Sweden genom Marie-Louise Rönnmark, Kommunalråd i Umeå och vice ordförande i Unions of Baltic Cities (UBC) i en paneldiskussion på temat "Reinforcing the political relevance of the EU strategy for the Baltic Sea Region"

Läs mer och anmäl dig här

/Johan Leyman

11 Okt 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information