Sammanhållningspolitiken redo att förhandlas med medlemstaterna

Onsdagen den 11 juli röstade Europarlamentets regionalpolitiska utskott för att börja förhandlingarna med medlemstaterna och EU-kommissionen om det kommande regelverket för den nya sammanhållningspolitiken efter 2013. De nya reglerna för regionalfonden är därmed även på förhandlingsbordet och i överenskommelsen finns stöd att använda regionalfonden till infrastruktursatsningar för våra glesbefolkade områden, något som North Sweden, EFNS och NSPA har drivit som en av våra prioriteringar.

Inför förhandlingarna kom man bland annat överens om finansiering ska stödja de tematiska prioriteringarna inom EU2020, däremot ser man ett behov av flexibilitet rörande målen med programmen samt att de så kallade territoriella sammarbetet ska få höjda medel, ett förslag som fick stort gehör. Parlamentarikerna menade vidare att flerfondsprogram borde stödjas.

 "Jag är väldigt nöjd att utskottet i EU-parlamentet stöder mitt krav om att de glesbefolkade regionerna i norra Sverige och Finland ska få använda EU-pengar också till strategiska infrastruktursatsningar", sa Europaparlamentariker Jens Nilsson (S&D,Sverige).

  "Jag är glad att en överväldigande majoritet av kollegor erkände vikten av europeiskt territoriellt samarbete, genom att enas om förslaget att öronmärka 7 % av den totala fondens budget för detta", sa rapportören för territoriellt samarbete, Riikka Manner (ALDE, Centern i Finland).

 

"Vi är överens om en klar signal till framtida mottagare av regionalfondspengar om vad som utgör potentiella investeringar efter 2013, genom att enas om listan över investeringsprioriteringar" sa rapportören för regionalfonden, Jan Olbrycht (EPP, Polen).

Förhandlare från parlamentet kommer fortsatt under sommaren diskutera med EU-rådet och EU-kommissionen, som inleddes redan 12 juli. EU-parlamentets regionalpolitiksutskott kommer anta resterande delar av mandatet under hösten och när överläggningarna är klara kommer hela lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken röstas igenom.   

Läs mer om voteringen här

/Gabriel Henderson

13 Jul 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information