Seminarium kring samarbetet i Östersjön

Den 12 november 2012 höll North Sweden genom informal Baltic Sea Group (iBSG) tillsammans med EU-kommissionen och det Nordiska ministerrådet ett gemensamt seminarium i Bryssel kring samarbetet i Östersjöregionen. Seminariet samlade mer än 200 anmälda deltagare. Umeås kommunalråd, Marie-Louise Rönnmark, deltog som talare i paneldiskussionen kring hur man ska förstärka den politiska relevansen av strategin för Östersjöområdet.

Ett centralt mål för Östersjöstrategin är att utveckla och förbättra de befintliga regionala samarbetsprogrammen som ingår i strategins "action plan".  Seminariet täckte olika samarbetsområden för Östersjöstrategin och vilka erfarenheter man kunnat dra från dessa och hur man ska kunna öka synergierna för att effektivisera samarbetet kring mänskliga och ekonomiska resurser i Östersjöområdet. Paneldiskussionen fokuserade på de tre nya målen för strategin i den kommande nya handlingsplanen, ibland kallad "Östersjöstrategin 2.0"; att rädda havet; att sammanlänka regionen och att öka välståndet.

Första paneldebatten: Rädda havet, sammanlänka regionen och öka välståndet med bra infrastruktur i norr

Seminariet indelades i olika sessioner och under förmiddagen presenterades "The Political State of the Region Report" och strategins nya linjer av bland annat Merten Barnert, ordförande för iBSG och Halldór Ásgrímsson, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet samt Colin Wolfe, direktör på EU-kommissionens DG Regional Policy, som särskilt lyfte vikten av en väl fungerande infrastruktur i de nordliga delarna av Östersjön för att knyta ihop hela regionen såväl inom Östersjön som gentemot omvärlden.

I paneldebatten tog ytterligare representanter upp sakfrågorna där bland annat Baltic Maritime Science Park yrkade på en förbättra kollaboration kring havssäkerhet, samtidigt som Nordiska ministerrådet fokuserade på kultur, grön energi, och samarbetet med Ryssland som motorer för samarbete och utveckling.

Andra paneldebatten: Förstärkning av den politiska relevansen för regionen med exempel från Umeå2014

Under den andra paneldebatten deltog representanter från EU-kommissionens DG Maritime Affairs and Fisheries, representanter från Nordiska ministerrådet, polska utrikesministeriet, Europaparlamentarikern Göran Färm och Umeås kommunalråd, Marie-Louise Rönnmark i diskussionen kring hur man ska ge Östersjöregionen större politisk relevans.

Marie-Louise Rönnmarks tal låg fokus på de möjligheter som finns av att inrikta sig på en kulturell industri som inte bara gynnar tillväxten i närområdet men också bygger broar för tillväxt i Östersjöregionen. Umeå2014 ses som en motor för investeringar för att knyta samman regionerna inför kulturhuvudstadsåret.

Göran Färm, ansvarig för förhandlingarna om EU:s budget i Europaparlamentet, poängterade att med en förstärkt politisk relevans och rätt former för EU-finansierat stöd kan Östersjöregionen bli ett lyckat pilotprojekt för makroregionalt samarbete för hela Europa och dess regioner.  

Marie Louise tal redigerad

-Ensam kan man gå fort fram, men tillsammans kan man gå ännu längre, säger Marie-Louise Rönnmark i sitt tal om Östersjösamarbetet. 

Klicka här för gårdagens program
Läs mer om Östersjöstrategin här

/Eleanor Cooper

13 Nov 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information