Arktiska rådet får fler observatörer

Den 15 maj undertecknade medlemsstaternas i Arktiska rådets medlemsstater Kirunadeklarationen i Kirunas stadshus. Deklarationen innefattar bland annat välkomnandet av 6 nya stater som permanenta observatörer.

Länderna som blir nya permanenta observatörer är Indien, Italien, Japan, Kina, Singapore och Sydkorea. Det innebär att det nu finns 12 observatörsstater totalt.

EU kom ett steg närmre observatörsstatus då ansökan fick ett jakande i deklarationen. Arktiska rådet vill dock avvakta innan ett slutgiltigt besked lämnas, vilket kan ske nästa ministermöte. Tillsvidare får EU observera rådets möten, tills då rådet beslutar annat. Kanada säger också att förbudet av import av sälprodukter till EU är något som slår hårt mot ursprungsbefolkningen i landet, Kanada vill se ett hävt förbud mot import.

I Kiruna undertecknade även medlemsländerna den arktiska visionen som är en vision framtagen tillsammans med de olika ursprungsbefolkningarna för hur framtiden för Arktis ska se ut.

Tillsammans enades också länderna om en gemensam kamp mot oljeutsläpp och formen på förbyggande åtgärder. Samtliga länder undertecknade det bindande avtalet om att hjälpa varandra vid ett eventuellt oljeutsläpp i det arktiska området.

Mötet i Kiruna sammanfattade Sveriges två års ordförandeskap och även den första rundan av det roterande ordförandeskapet. Alla åtta länder har nu varit ordförande och Kanada börjar en ny runda när de nu tar över ordförandeskapet.

Läs deklarationen

/ Eric Lundvall

15 Maj 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information