baltic sea region strategy

EU:s strategi för Östersjöregionen som antogs 2009 har nu utvärderats av kommissionen. Bedömningen av strategin är i stort sett positiv, tack vare alla nya projekt och samarbeten som har skapats i regionen. Men det som saknas är ett utbrett politiskt engagemang och prioritering av strategin i varje politikområde.

Kommissionens utvärdering är den första studien av EU:s två makroregionala strategier, varav en berör Östersjöregionen.  Studien påvisar hur samarbetet har ökat i regionen som har i sin tur genererat i hundratals nya projekt, i och med strategins implementering. Dessutom har Östersjöstrategin lett till flertalet gemensamma initiativ och politiska beslutsfattanden i området.

Kommissionens framtida rekommendationer för regionerna handlar om att skapa ett större politiskt engagemang genom prioritering av de makroregionala strategierna i alla politiskaområden som är relevanta för respektive region, t.ex. inom miljö och ekonomi som kräver samarbete för att resurserna ska kunna användas på bästa sätt.

- De nya strategierna ger oss värdefulla erfarenheter inför nya makroregioner. Innan vi lanserar en ny strategi bör vi noga överväga dess mål, vilket mervärde den kan ge och hur den kan finansieras. Erfarenheten visar att det är bra att i början inrikta sig på ett begränsat antal prioriteringar. Varje region är naturligtvis unik, och nya makroregioner kan pröva andra tillvägagångssätt för att fördjupa samarbetet, säger Johannes Hahn EU:s regionkommissionär.

130704EUSBSR01

Läs pressmeddelandet här

/Josephine Ylipää           

04 Jul 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information