Coreper godkänner ÖK om OU

Coreper, medlemsstaternas ständiga representationer i Bryssel, godkände idag överenskommelsen som nåtts mellan Rådet och Europaparlamentet i juni i förhandlingarna om modernisering av den offentliga upphandlingen inom EU. Avtalet banar väg för det formella antagandet av lagstiftningspaketet av Europaparlamentet och rådet genom en omröstning under de kommande månaderna.

Bakgrund
Den 20 december 2011 presenterade Europeiska kommissionen paketet med de tre första förslag till modernisering av offentlig upphandling:

- Ett utkast till direktiv om offentlig upphandling (ersätter direktiv 2004/18/EG)

- Ett utkast till direktiv om upphandling av enheter som är verksamma inom försörjningssektorerna: vatten, energi, transporter och posttjänster (ersätter direktiv 2004/17/EG), och

- Ett utkast till direktiv om tilldelning av koncessioner

Moderniseringen av offentlig upphandling i EU utgör en av de tolv prioriterade åtgärderna i Inremarknadsakten (Single Market Act). Inremarknadsakten som lades fram av Europeiska kommissionen i april 2011 innehåller tolv åtgärder som ska få fart på tillväxten och stärka förtroendet för den inre marknaden. I oktober 2012 föreslog kommissionen ett nytt åtgärdspaket (Inremarknadsakten II) för att vidareutveckla den inre marknaden och ta vara på dess outnyttjade potential som en drivkraft för tillväxt.

Överenskommelsen om upphandlingsdirektiven

Överenskommelsen om nya upphandlingsdirektiven innebär bl a:

- Förenkling och flexibilitet av upphandlingsförfarandena genom en rad åtgärder för att göra upphandlingar enklare och administrativt mindre betungande och för större flexibilitet för offentliga myndigheter. Främjande av elektronisk upphandling som en mer användarvänlig funktion är en hörnsten i förenklingsarbetet.

- Strategisk användning av offentlig upphandling som svar på nya utmaningar. De nya reglerna syftar till att säkerställa större inkluderande av gemensamma samhälleliga mål i upphandlingsprocessen. Dessa mål omfattar miljöskydd, socialt ansvar, innovation, klimatförändringar, sysselsättning, folkhälsa och andra sociala- och miljöhänsyn.

- Bättre tillgång till marknaden för små företag. Paketet innehåller konkreta åtgärder för att undanröja hinder för tillträde till marknaden för små- och medelstora företag (SMF), såsom förenkling av dokumentationsskyldigheter i upphandlingsförfaranden, upprättande av standardiserade dokument för urval, uppmaning för upphandlande myndigheter att överväga en uppdelning av kontrakt i mindre delar och en minskning om krav för deltagande.

De nya upphandlingsreglerna syftar till att säkerställa sunda upphandlingsförfaranden och möjliggör för upphandlande myndigheterna att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga, upptäcka och avhjälpa intressekonflikter som uppstår vid genomförande av upphandlingsförfaranden för att undvika snedvridning av konkurrensen och säkerställa lika behandling av alla ekonomiska aktörer.

De nya direktiven innehåller skyldigheter för medlemsstaterna att övervaka och rapportera om procedurer och genomförande av offentliga upphandlingar i syfte att förbättra effektiviteten och att säkerställa en enhetlig tillämpning av EU-lagstiftningen i detta område.

Läs mer om EU:s arbete med moderniseringsarbetet:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Läs mer om Inremarknadsakten:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_sv.htm

/media/281601/small%20business%20act%20ny.pdf

Vid frågor kontakta Mona Mansour, ansvarig för Inre marknadsfrågor på North Sweden. 

/Mona Mansour

 

17 Jul 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information