EFNS och NSPA i Umea 2013 okt

Den 23-25 oktober arrangerades Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsely Populated Areas forum i Umeå och lockade ca 300 deltagare från norra Sverige, norra Norge och östra och norra Finland. Ett nytt positionspaper antogs av EFNS om de pågående budgetförhandlingarna om att gleshetsbonusen bör kunna användas till infrastruktursatsningar inom bredband, gods- och persontransporter i norra Sverige. NSPA kom även överens om ett gemensamt dokument, som arbetats fram av North Sweden, om att etablera ett "Smart Regions" för glesbefolkade regioner i Europa, motsvarande den plattform som finns för Smart Cities inom EU.

131106 efsn invigning

Mellan 23-24 oktober anordnades Europaforum Norra Sverige (EFNS) för 19:e gången i ordningen. EFNS samarbetade denna gång med vårt nordiska regionsamarbete Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och NSPA- forumet arrangerades 24-25 oktober i direkt anslutning med EFNS konferensen och där en gemensam del organiserades i konferensprogrammen. EU:s fonder, prioriteringar och möjligheter diskuterades när politiker och tjänstemän kraftsamlade och utbyte kunskaper inför EUs budgetperiod 2014-2020. Ca 300 deltagare deltog under dagarna och delen för EFNS webbsändes även där drygt 200 personer följde konferensen via internet.

Ordförande för EFNS och politisk representant i NSPA, Erik Bergqvist (s) invigde konferensdagarna, och hälsade välkommen till Västerbotten. Inledningen följde med en redogörelse över EU-samarbetets historia från författaren och journalisten Annika Ström Melin.

131106 dorota-kalina-zaliwska

Konferensen bjöd på nyckeltalare från EU-kommissionen, EU-parlamentet, OECD, svenska regeringen, North Sweden och många fler.  

EU-kommissionen vill lyssna på norra Europas synpunkter
Dorota Kalina Zaliwska, enhetschef från EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, som betonade vikten av smart specialisering och att man måste prioritera strategiskt vad man ska satsa på och utveckla i sin region för att få ut det mesta av resurserna och öka tillväxten.

- Även om ni i norr är bra och framstående inom vissa områden jämfört med andra delar av EU är det viktigt att ni ser till er egen ambition och potential och blir ännu bättre. Det är utmaningen för er, sade Zaliwska.

EUs fonder och program - hänger det ihop?
131106_Mikael nspaMikael Janson, North Sweden tillsammans med Therese Ryndal, internationell strateg på Region Västerbotten gav deltagarna en överskådlig bild av den meny av olika fonder och program som EU:s långtidsbudget möjliggör.

Höjd konkurrenskraft genom smartare specialisering är något Mikael Jansson gärna ser att regionerna blir än bättre på.

- Regionerna bör fundera på vad man gör bra och hur man kan använda de möjligheter vi har till att bli ännu bättre.

EUs transportsystemet i den nordliga dimensionen
Alain Baron, Sektorsansvarig för NDPTL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) på Europeiska kommissionen, DG Move, presenterade möjligheterna att via EU:s finansieringsinstrument TEN-T/CEF och NDPTL, stärka transportsystemet i den nordliga dimensionen av EU.

Europaparlamentariker Jens Nilsson (s) var också på plats och pratade om sitt arbete i utskottet för regionalpolitik och om vikten av att vi i norra Europa är aktiva internationellt men även nationellt mot vår egen regering. Abel Schumann från OECD presenterade en beskrivning av NSPA-området och pekade på en skillnad när det kommer till forskning och innovation.

- Ni i norr spenderar mer på forskning och innovation i genomsnitt per person än andra delar av Europa, men ni har lägre antal registrerade patent per person vilket visar på ett glapp, menade Schumann.

Övriga talare var bland andra Jan Björinge, vd för Kulturhuvudstadsåret, som berättade om Umeå som är kulturhuvudstad i EU 2014, Jonas Eriksson, nationalekonom och forskare på Svenska Institutet för Europapolitiska Studier samt Viktor Johnsson, politisk sakkunnig från Näringsdepartementet. Det anordnades också workshops inom områdena innovation och smart specialisering, inkluderande tillväxt och kompetensförsörjning, samt koldioxidsnål ekonomi.

EFNS avslutades med att Åsa Möller (m), vice ordförande i EFNS, hälsade samtliga deltagare välkomna till nästa EFNS i Sundsvall den 21 februari 2014.

EFNS är ett politiskt nätverk mellan de fyra nordligaste länen, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbotten och Norrbottens län. NSPA är ett nätverk likt EFNS där norra Sverige, norra Norge och östra och norra Finland samarbetar.

131106 bk mona och mårten

Läs mer om EFNS, ta del av samtliga talares presentationer och minnesanteckningar

Läs om NSPA-nätverket här på deras hemsida

Europaforum Norra Sveriges inspel till slutförhandlingarna

NSPA:s synpunkter på EU-kommissionens initiativet kring Smart Cities och Smart Regions inom Horisiont 2020

/MB

29 Okt 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information