ERDF färdigförhandlat

Efter 15-talet så kallade triloger, trepartssamtal, mellan Europaparlamentets förhandlare ledda av Jan Olbrycht, rapportör i parlamentets Regionala utskott, och Ministerrådet lett av det Irländska ordförandeskapet, kunde man den 18 juni enas om de nya regleringarna för regionalstödfonden (ERDF) för den kommande programperioden 2014-2020.

Alla detaljer är inte klara i de slutgiltiga texternas formuleringar, men sakinnehållet är klart för beslut i Europaparlamentet och Ministerrådet, givet att parlamentet också röstar för det och alla medlemsländer accepterar det som förhandlats fram.

Möjligt satsa på infrastruktur och ICT

Överenskommelsen innebär bland annat att det förbud mot satsningar på infrastruktur med regionalfondsmedel som EU-kommissionen ville införa tas bort och att inom den tematiska koncentration på innovation, småföretagande och koldioxidminskande åtgärder som låg i det ursprungliga förslaget läggs också till möjligheten att satsa särskilt på informationsteknologi (ICT). Regleringen öppnar även för investeringar som inbegriper stora företag och inte bara små och medelstora företag som Kommissionen ville begränsa det till. Den extra allokeringen till våra nordliga glesbefolkade områden pekas därtill ut som helt och fullt regionalfondsmedel och utöver de fyra prioriteringar som gäller för övrigt förs också infrastruktur in som en egen särskild prioritering att kunna stödja.  

Fortsatta förhandlingar för övriga strukturfonder

Innan slutgiltigt beslut nu kan fattas måste dock de pågående förhandlingarna om socialfonden (ESF) bli klara eftersom det finns delar där med indirekt påverkan på regionalstödsfonden. Detsamma gäller det övergripande ramverket för alla strukturfonder där det efter över 50-talet trilogmöten fortfarande finns ett antal utestående frågor. Till den så kallade sammanhållningspolitiken med sina strukturfondre hör occkså det territoriella samarbetet som också förhandlas om. Planen är dock att beslut skall kunna fattas i juli.

Förändringarna mot EU-kommissionens ursprungliga förslag för ERDF framgår av det dokument som lagts fram för Europaparlamentets regionala utskott (även om det kvarstår några juridiska textjusteringar som tillkommer).

 /MJ

Läs Mikael Jansons "State of Play" om överenskommelsen om ERDF för Övre Norrlands del och de fortsatta övriga strukturfondsförhandlingarna


26 Jun 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information