Finansieringsmöjligheter genom Nordiska demografiprogrammet

Nordiska ministerrådets tar nu emot ansökningar inom Nordiska Demografiprogrammet. Programmet är till för att stödja innovativa lokala och regionala projekt som finner innovativa lösningar hur man hanterar de demografiska utmaningarna som finns på lokal som regional nivå utanför storstadsområden.

En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till nordisk nytta. Nordisk nytta är det mervärde som gemensamma aktiviteter med flera nordiska länder ger och som inte kunnat uppnås utan samarbete mellan de nordiska länderna.

Projekten som berörs och kan ansöka om stöd kan vara ett- eller fleråriga. Ansökan om projektmedel kan dock endast ske för ett år i taget. En eventuell beviljning om stöd till projektet betyder inte att projektet automatiskt är garanterat stöd vid senare ansökningar, om programmet fortsätter efter 2014-2015. Det är därför ett krav, att fleråriga projekt planeras på ett sådant sätt, att projekten kan uppnå resultat redan under den gällande projektperioden.

Bedömning av ansökningar
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att medel ska kunna beviljas medel:

  • Projektet ska involvera partners från minst två nordiska länder
  • Lokala och regionala myndigheter, privata organisationer och intresseorganisationer som samarbetar kan ansöka om medel från programmet.
  • Projekten måste ha ett nordiskt mervärde och resultaten ska kunna överföras till andra nordiska kommuner och regioner.

Deadline för att anmäla sitt projekt är 15 februari 2014.

För frågor eller andra funderingar kontakta Alexander Dubois på Nordregio

Till Nordregios nyhet på deras hemsida

För mer information om ansökan

/Filip Ingelström

18 Okt 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information