Förslaget för lokal ledd utveckling utreds

EU-kommissionens förslag "lokalt ledd utveckling" /CLLD utreds av regeringskansliet fram till slutet av februari. Förslaget ska börja gälla i nästa programperiod 2014-2020. 

"Lokal ledd utveckling" är en översättning från engelskans "community led local government", annars kallat CLLD. Kommissionens förslag är en uppgradering av dess föregångare "Leader" som ingår i landsbygdsprogrammet. CLLD är sammankopplat med förslaget kring en gemensam strategisk ram och en förbättrad samordning i fiske-, landsbygds-, social- och regionalfonden. 

Synkronisering av förslaget med de lokala och regionala utvecklingsplanerna
Utredningen av förslaget "lokalt ledd utveckling" /CLLD kommer att göras av den tillsatta arbetsgruppen för partnerskapsöverenskommelsen från närings-, jordbruks- och arbetsmarknadsdepartementen. Fokus ligger på synkroniseringen av förslaget med de kommunala och regionala utvecklingsplanerna i Sverige samt finansieringen från det lokala perspektivet.

 

Kommissionens planer för territoriell utveckling i Sverige
EU-kommissionen presenterade sina planer för den svenska territoriella utvecklingen under ett möte i Stockholm den 20 november 2012. Regeringskansliets arbetsgrupp framförde sedan en sammanställning kring utredningen av strukturfondspartnerskapen under ett möte SKL i Bryssel den 4 december 2012. 

 

Klicka här för att se presentationen kring strukturfondspartnerskapen

Klicka här för att läsa artikeln på SKL:s hemsida 

 

/Eleanor Cooper

 

16 Jan 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information