Handlingsplan för e-hälsa

EU-kommissionen lanserar handlingsplan för e-hälsa  som ska möjliggöra hinderfri användning av digitala lösningar inom EU:s hälsovårdssystem. 

I december 2012 kom EU-kommissionen ut med en ny handlingsplan som ska möjliggöra hinderfri användning av digitala lösningar inom EU:s hälsovårdssystem. Målet är att ge patienterna bättre hälsovård och bättre kontroll och samtidigt få ned kostnaderna.

Handlingsplanen försöker snabba på förändringstakten och förbättringarna inom sjukvården genom att: 
- tydliggöra regler inom de områden där det idag råder rättslig osäkerhet,- förbättra interoperabiliteten mellan system,
- öka medvetandet och kunskaperna bland patienter och sjukvårdsanställda,
- sätta patienterna i centrum genom initiativ knutna till personlig sjukvård och stöd till forskning i individanpassad medicinsk behandling,
- garantera kostnadsfri juridisk rådgivning vid start av e-hälsoföretag.

Kommissionen kommer också ge ut en grönbok om e-hälsa och i samband med detta presentera en utvärdering av det befintliga regelverket för e-hälsa. EU-kommissionen ska också försöka reda ut de juridiska spörsmål som en ökad användning av tjänster som teleradiologi, distanskonsultationer eller distansövervakning ger upphov till. 

Läs handlingsplanen här

Läs pressmeddelandet här

/Johan Leymann

09 Jan 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information