iBSG

Den 17 juni arrangerade informal Baltic Sea Group (iBSG), där North Sweden ingår i styrgruppen, sitt årliga sommarseminarium om framtiden för Östersjöregionen i samarrangemang med EU-kommissionen. Årets tema var "ta makroregionala strategier på allvar" och behandlade hur Östersjöstrategin kan integreras i programskrivningarna för nästa programperiod 2014-2020. Det är första gången det är möjligt eftersom Östersjöstrategin inte fanns när de nuvarande programmen formades. EU-kommissionens generaldirektorat för stads- och regionalpolitik och det kommande Litauiska ordförandeskapet var representerade i talarlistan, likaväl som regionala aktörer inom Östersjöregionen.

Under seminariet deltog representanter från EU:s institutioner och nationella och regionala aktörer engagerade i Östersjösamarbetet, som berättade om hur de ser på länken mellan strategin och verktygen samt hur regionala aktörer lyckats med detta arbete. Östersjöstrategins koppling till strukturfonderna, strategier för smart specialisering, innovativa partnerskap och finansieringsstöd från Horisont 2020 diskuterades under seminariet.

Representanter från EU:s institutioner gav även en uppdatering om den regionalpolitiska delen av de pågående förhandlingarna för den fleråriga budgetramen för kommande period 2014-2020.

Östersjöstrategin antogs 2009 och var den första makroregionala strategin. Den syftar till att stärka samarbetet mellan regionens aktörer och bidra till att hantera de utmaningar som regionen står inför. Strategin har tre huvudsakliga mål; skydda havsmiljön, länka samman regionen samt att öka välståndet. För strategin finns det inte avsatt någon specifik finansiering, den ska istället förverkligas med de befintliga finansieringsinstrumenten för regional utveckling.

iBSG bild

Läs mer om seminariet, som lockade runt 150 åhörare, i North Swedens rapportering

/ Niklas Johansson

20 Jun 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information