Kommande programperiod för Östersjöprogrammet

Såddfinansieringen är till för att förbereda projekt som bidrar till de prioriterade områdena, såsom åtgärder för Östersjöregionen. Programmet är endast tillgängligt för EU:s medlemsländer kring Östersjön samt Norge, Vitryssland och områden i Nordvästra Ryssland.

Partners som beviljas såddfinansiering utarbetar en projektplan som kan vidareutvecklas till en ansökan till någon av EU:s eller de nationella finansieringsplattformarna, exempelvis de europeiska strukturfonderna för 2014-2020. EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är att stärka samarbetet och integration inom området. Utmaningarna i regionen behandlas genom att arbeta tillsammans samt att främja en mer balanserad utveckling i området. Strategin och handlingsplanen är uppbyggda kring tre mål: att bevara havet, binda samman regionen och öka välståndet.

Såddpengar beviljas för en period upp till ett år.

Såddfinansieringen kan användas för att finansiera personal, kostnader för externa tjänster och experter samt resor, logi och möten. Bidraget till projekt kan variera från 30.000 till 50.000 euro. I motiverade fall, t.ex. när pre-förstudier ingår, kan projektets budget uppgå till 100.000 euro. Såddfinansieringen kan uppgå till maximalt 85 % av totala summan, resterande del av projektets finansiering får inte komma från EU-källor.

Utlysning sker fyra gånger fram till april 2014 och första omgången kommer att godkännas i maj/juni 2013 och tilldelas i augusti 2013.

Läs mer om programmet och hur du ansöker

/ Eric Lundvall

30 Apr 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information