Lämna synpunkter på Norra Periferi programmet

Norra Periferi programmet (NPP) främjar transnationellt samarbete mellan norra Finland, norra Sverige, norra Skottland, nordvästra Irland, Nordirland, Island, Grönland, Färöarna samt de nordliga och västliga delarna av Norge.

I våras skrev vi om att Länsstyrelsen Västerbotten fått fortsatt förtroende att förvalta Norra Periferi programmet för programperioden 2014-2020.  Målet med programmet är att överbrygga de utmaningar som dessa glesbefolkade och perifera områden stor inför. Programmet har två prioriteringar; att uppmuntra innovationer och konkurrenskraft samt att hållbar utveckling av natur och mänskliga resurser.

Under det senaste året har ett intensivt arbete pågått med att ta fram ett nytt "Norra Periferiprogram" för programperioden 2014-2020. Detta arbete har vid en rad tillfällen förankrats med regionala aktörer i de nio medverkande länderna. Vid programmets årskonferens i Skellefteå den 19 september presenterades huvuddragen i det kommande "Northern Periphery and Arctic" programmet och samtidigt lanserades en allmän konsultation där aktörer i regionerna nu ges en sista möjlighet att lämna synpunkter på programmet.

Konsultationen hålls öppen till den 15 oktober.

Ta del av konsultationen.

North Swedens nyhet från i våras.

/Filip Ingelström

02 Okt 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information