Litauiska ordförandeskapets prioriteringar

Den 1 juli tar Litauen över som ordförandeland i Europeiska unionens råd. Som ordförandeland har Litauen valt tre områden som prioriteras under andra halvan av 2013; trovärdighet, tillväxt och öppenhet.

Trovärdighet

Trovärdighet för sundare offentliga finanser och finansiell stabilitet. Utvecklandet av en europeisk bankunion, fördjupning av ekonomiska och monetära unionen.

Tillväxt

Arbete med EU2020-strategin och stärka den inre marknaden både när det gäller handel och rörligheten av arbetskraft. Digitala inre marknadsdirektivet och en inre marknad för energi, inget land ska stå utanför kraftnäten efter 2015.

Öppenhet

Ordförandeskapet kommer att arbeta för att stärka EU:s position som ledare för öppenhet och säkerhet. Fokus kommer att ligga på relationerna med det östra grannskapet och i november står Litauen värd för ett toppmöte tillsammans med de östra partnerskapen. Ordförandeskapet kommer att titta på EU:s utvidgningsprocess och EU:s yttre gränser. Frihandelsavtal och partnerskap står också högt på prioriteringslistan liksom en gemensam säkerhets och försvars policy för att möta framtida hot.

litauen 2013

Litauiska ordförandeskapets hemsida 

/ Eric Lundvall

11 Jun 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information