LS Västerbotten förvaltar EU projekt

Regeringen har beslutat att Länsstyrelsen Västerbotten ska förvalta de två programmen Norra periferin (NPP) och Botnia Atlantica under kommande period 2014-2020. Länsstyrelsen har förvaltat projekten även under den nu gällande perioden 2007-2013.

Förhandlingarna om budgeten för kommande period är ännu inte färdiga men i förslaget till EU:s regelverk för europeiskt territoriellt samarbete ska medlemsstaterna utse en förvaltande myndighet för de operationella programmen. Det är denna uppgift som Länsstyrelsen i Västerbotten tilldelats.

Botnia-Atlantica är ett sammarbete mellan de angränsande länen i mellersta Norge, Sverige och Finland. Det omfattar ett område som  sträcker sig från väst till öst och förbinder Atlanten med Bottenhavet. Målet är att skapa tillväxt genom utökat sammarbete över gränserna. Målet ska uppnås genom två strategier, genom att utveckla kommunikationer och genom att stärka innovativa krafter.

Norra periferin omfattar stora delar av Sverige, Norge och Finland Skottland och Nord Irland samt Grönland, Island och Färöarna. Målet med programmet är att överbrygga de utmaningar som dessa glesbefolkade och perifera områden stor inför. Programmet har två prioriteringar; att uppmuntra innovationer och konkurrenskraft samt att hållbar utveckling av natur och mänskliga resurser.

Läs mer om uppdraget som Länsstyrelsen Västerbotten tilldelats

Läs mer om Botnia-Atlantic på programmets webplats

Läs mer om Norra periferin på programmets webplats

/ Niklas Johansson

22 Mar 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information