Norra Sveriges regioner vill vara delaktiga i nationella beslut

200 svenska politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå från de fyra nordligaste länen deltog den 14-15 mars 2013 på Europaforum Norra Sveriges konferens i Luleå. Syftet med konferensen var att diskutera norra regionernas framtid i och med de pågående förhandlingarna inför nästa programperiod 2014-2020 mellan Sverige och EU och därmed också förutsättningarna för att bedriva ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Samtliga var överrens om behovet av att öka norra Sveriges delaktighet och inspel i beslutsprocessen.

130320 Erik Bergkvist webb textFramtagandet av den så kallade partnerskapsöverenskommelsen mellan Sverige och EU var ett av de mest diskuterade ämnena, d.v.s. det dokument som skall ligga till grund för de kommande EU-fonderna avseende Sverige för programperioden 2014-2020. Brännpunkten var hur regionernas aktörer kan vara med och påverka framtagandet av överenskommelsen, som ska slutas mellan Sverige och EU-kommissionen. Norra Sverige har under en lång tid påtalat att regeringen på ett bättre sätt måste ta in synpunkter från lokala och regionala företrädare. För att tillmötesgå detta har regeringen nu bildats en arbetsgrupp bestående av åtta regionala politiska företrädare, som ska komma med inspel från regionerna. Ewa-May Carlsson (C), Regionråd i Västerbotten, har blivit utsedd att representera Norrbottens och Västerbottens län.

Övriga områden som diskuterades under konferensdagarna var EU:s långtidsbudget och förhandlingarna, statsstödsregler, Östersjöstrategin, förändringarna i Arktis med påverkan på även norra Sverige, transportpolitik, det kommande forskningsprogrammet Horizon 2020 och möjligheterna att etablera en "smart region" samt utbildning och sysselsättning för unga. Ett genomgående tema var förstås förhandlingarna om den kommande långtidsbudgeten för EU och dess betydelse för norra Sverige avseende framtida strukturfonder med mera. Bland talarna fanns bland andra Oscar Wåglund Söderström, statsråd för EU-minister Birgitta Ohlsson, Jens Nilsson (s), Europaparlamentariker, Oddgeir Danielssen från Northern Dimension Transport Logistics, Peter Sköld från Umeå Universitets arktiska center, Yoomi Renström (s), ledamot i Regionkommittén och Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap och tidigare generalsekreterare i Europarådet.

130320 efns lulea webb

Europaforum avslutades med att nätverket och politiker från samtliga fyra län tillsammans antog positionspapper som lyfter fram Norra Sveriges syn på bland annat; vikten av fortsatta möjligheter till offentligt stöd till regionala flygplatser i Norra Sverige, behovet av en ökad samverkan kring forskning om urbefolkning samt biobanker inom EU:s framtida forskningsprogram Horizon 2020. Därtill uppdaterades Europaforums handlingsplan för de kommande åren. Dokument som North Sweden medverkat till framtagandet av. Camilla Lehorst, regeringens samordnare av partnerskapsöverenskommelsearbetet, som också var en av talarna, fick också från Europaforums ordförande, Erik Bergkvist, med sig den position som EFNS rapportörsgrupp antagit med stöd av den tjänstemannagrupp i vilken bland andra North Sweden finns representerad.

Europaforum Norra Sveriges hemsida finner du program och minnesanteckningar från konferensens gemsamma passen såväl som från de parallella workshops som anordnades.

Läs även den position om partnerskapsöverenskommelsen som EFNS antagit.

/MJ och MB

20 Mar 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information