NSPA-forum i Uleåborg

Omkring 70 deltagare deltog när North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjöd in till det årliga NSPA-forumet i soliga Uleåborg den 21-22 maj.  Under dagarna diskuterades framtida prioriteringar och Smart Specialisering för våra nordliga regioner. Bland deltagarna fanns representanter från EU-kommissionen, Finlands riksdag och från lokala och regionala aktörer i NSPA. Från North Sweden sida talade Lars Wikman om möjligheter inom forskning och innovation.

Förhandlingarna om budgeten för kommande programperiod 2014-2020 är inne i sitt slutskede och NSPA samarbetar för att gemensamt bevaka glesbygdsområdena i norr. När förhandlingarna är över för denna gång börjar arbetet med att implementera resultaten av besluten i regionerna, även om inte slutgiltiga belopp för varje program ännu är beslutat.

Första dag om framtiden för NSPA

Regionen East North Finland stod som värd för mötet i Uleåborg och under konferensen deltog tjänstemän och politiker från de olika regionerna och representanter för NSPA i de olika regionerna.

Den första dagen träffades den politiska styrgruppen med tjänstemän och Brysselkontorens chefer för att diskutera läget i de pågående förhandlingarna om de kommande programmen samt om NSPA-nätverkets framtida arbetsformer. Satu Vehreävesa från Nordkarelen i Finland gavs fortsatt förtroende att sitta kvar som sammankallande för nätverket och för North Swedens område sitter Erik Bergkvist, ordförande i Region Västerbotten och Europaforum Norra Sverige.

Andra dag om smart specialisering för NSPA

Den andra dagen avhölls det öppna forumet där Tytti Tuppurainen, finsk riksdagsledamot, inledde och talade om vikten av att visa på styrkorna i regionen.

- Regionen behöver stöd för tillväxt men idag finns det 160 regioner i Europa som är fattigare än Finlands fattigaste region. Den speciella allokeringen av medel till de glesbefolkade områdena på 30 Euro per person är något som vi i regionen ska vara glada över, sa Tuppurainen, som särskilt tackade de regionala kontoren i Bryssel för arbetet med att tillförsäkra de extra medlen från EU till NSPA-området. Att få en extra pott till glesbygden i norr är något som inte är självklart.

Axel Rød från EU-kommissionen, DG regio, som arbetar med Östersjöstrategin, gav bilden av makroregionala strategier, i synnerhet Östersjöstrategin och incitamenten för regioner och nationer att arbeta med makroregionala strategier.

- NSPA-regionen, med långa avstånd, rika på resurser, högutbildade människor och glesbygdsområden, är i en bra position för att lyckas i framtiden. Möjligheter genom att mobilisera NSPA:s resurser och inte låsa sig till nationella perspektiv utan istället samarbeta med grannregioner ger nya perspektiv till framgång.

Horisont 2020 del av gemensam strategi

Från North Sweden talade Lars Wikman om EU:s strategi för innovation och forskning inom programmet Horisont 2020 och förslag till en plattform för smarta glesbefolkade regioner som North Sweden arbetat fram tillsammans med Europaforum Norra Sverige.

- Det finns goda förutsättningar i Horisont 2020 för samarbete inom NSPA och det gäller för våra regioner att ta chansen. Samarbete inom programmet måste innefatta tre länder, partners kan vara forskare, industri och samhälle dessutom är Norge fullvärdig medlem i H2020 vilket gör att även dem kan koordinera projekt inom programmet.

Wikman avslutade med att tala om vikten av att påverka EU för att smarta städer inte enbart behöver vara storstäder, även mindre städer och regioner som är glesbefolkade ska kunna ingå i det.

Mikael Janson, direktör för North Sweden, avslutade konferensen med att å Region Västerbottens vägnar hälsa välkommen till nästa NSPA forum i Västerbotten och peka på att de nordliga regionerna har mycket att erbjuda hela EU och att även om allt inte är klart för den kommande programperioden ännu, så börjar nu arbetet med att förbereda NSPA:s insatser för programperioden därefter. Tid och ort för nästa NSPA forum är inte bestämt ännu.

/ Eric Lundvall

29 Maj 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information