NSPA uttalar sig om statsstöd

Kommissionen arbetar med en översyn av riktlinjerna för hur offentliga aktörer tillåts stödja företag för att undvika att stater påverkar marknaden negativt. North Sweden bevakar kommissionens arbete tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas  (NSPA) som deltagit i kommissionens samråd om riktlinjerna.

I början av förra året bjöd kommissionen in till samråd för att höra intressenters åsikter innan arbetet påbörjades. NSPA deltog då och skickade in sina kommentarer på förslaget. Därefter har EU-kommissionen formulerat nya riktlinjer som NSPA nu kommenterar med ett nytt utlåtande. Dokumentet behandlar hur de nya riktlinjerna kommer att påverka de norra glesbefolkade områdena om de genomförs. Inom nätverket NSPA sammarbetar de glesbefolkade länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland samt de nordliga regionerna i Norge och Finland.

Med uttalandet förespråkar NSPA bland annat

  • Att de högsta tillåtna nivåerna för investeringsstöd i områden som hotas av utflyttning ska vara högre än de som kommissionen föreslagit.
  • Att det i glesbefolkade områden även fortsättningsvis ska vara tillåtet att ge investeringsstöd till stora företag, inte enbart små och medelstora, då storföretagen kan fungera som en motor för områdets näringsliv.
  • Insikt i driftstödets betydelse för de glesbefolkade regionernas möjlighet att attrahera kvalificerad arbetskraft.

Läs NSPA:s utlåtande

Läs mer om översynen av riktlinjerna i North Swedens tidigare nyhet

Läs också om Erik Bergkvists, ordförande för Europaforum Norra Sverige, uttalande om förslaget 

/ Niklas Johansson

18 Mar 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information