Nu finns dokumentation från konferensen ”Från program till projekt” den 19-20 mars tillgängliga.

Konferensen arrangerades av North Sweden tillsammans med de svenska regionkontoren och Sveriges kommuner och landsting i Bryssel (SKL).Temat på konferensen var EU:s nya sektorsprogram och dess betydelse för regional utveckling och berörde forskning och innovation, utbildning och sociala innovationer. Totalt samlades 160 representanter från Sverige under två dagar för att lyssna på intressanta föreläsare och diskutera sektorsprogramen.

På SKL:s hemsida hittar du minnesanteckningar och presentationer från konferensens första gemensamma dag samt från workshopsen under andra dagen.

Ta del av presentationer och minnesanteckningar från konferensen på SKL:s hemsida

Läs vår tidigare artikel om konferensen

/ Eric Lundvall

11 Apr 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information