Ny programperiod för sammanhållningspolitiken

Den 31 januari utsåg regeringen de regionala tillväxtansvariga som har till uppgift att påbörja förberedelserna inför nästa programperiod för sammanhållningspolitiken, 2014-2020. Region Västerbotten är en av åtta ansvariga som har till uppgift att påbörja arbetet med de nya strukturfondsprogrammen inom målen för regionalfondens investeringar i tillväxt och sysselsättning. Regionen ska också göra en socioekonomisk analys för det nationella socialfondsprogrammet.

I den kommande programperioden är landets geografiska indelning för strukturfondsprogrammen densamma för både regionalfonden och socialfonden. Det ska underlätta för att projekt finansieras av båda fonderna. Programskrivningen påbörjas trots att inget beslut ännu fattats om EU:s budget och att regelverket kring strukturfonderna inte är färdigställt. Regeringen vill på så sätt ge programskrivarna mer tid för planeringen och skapa förutsättningar för bättre samarbete över programgränserna.

Regeringen har gett Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet uppdraget att vara förvaltande och attesterande myndigheter under nya programperioden. Uppdraget innefattar även att föreslå åtgärder för förenkling och samordning av programmen.

Under våren kommer regeringen att besluta om riktlinjer för programmen i regionalfonden. Strukturfondsprogamen ska lämnas in till näringsdepartementet i början av hösten och därefter förhandlas med EU-kommissionen för att sedan inledas i mitten av 2014.

Läs North Swedens tidigare nyhet i ämnet 
Läs regeringens beslut
Läs mer på regeringskansliets Näringsblogg

/Eric Lundvall

06 Feb 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information