Överenskommelse kring handlingsplan för ”Smart Cities”-projektet

Enligt överenskommelsen kommer EU-kommissionen förväntas investera cirka 200 miljoner euro för att skapa smarta städer under de kommande två åren. Städerna i EU är källor till ekonomisk aktivitet och innovation men också till föroreningar och växthusgaser. Den globala ekonomin förändras snabbt och europeiska städer måsta anta nya utmaningar och samtidigt utvecklas och förbättras, menar EU-kommissionen. Genom att vidta rätt åtgärder kan vi motverka en fortsatt nedsmutsning och göra städerna till en bättre plats att vistas i. "Smart Cities"-projektet är ett led i arbetet om att skapa bättre städer.

Smarta städer kräver modern teknik och infrastruktur, lägre energianvändning samt finansiering av verkliga förbättringar för medborgare och företag som skapar välstånd och sysselsättning. Smart Cities projektet föreslår att innovations zoner ska skapas, nya affärsmodeller tas fram, en omvärdering av regler och lagstiftning och en mer standardiserad metod för datainsamling och användning för att möjliggöra bättre jämförelser mellan metoder och mellan städer i Europa.

I veckan träffades projektets samarbetspartners i Bryssel samt representanter från industri och forskarvärlden för att diskutera nya sätt att förbättra europeiska städer. Den strategiska genomförandeplanen "Smart Cities Partnership" innehåller ett brett spektrum av åtgärder och strategier som ska främja genomförandet av smarta städer. Detta är en början till ett storskaligt arbetsprogram som kommer innefatta en rad aktörer och syftet med programmet är att sprida lösningarna och göra dem lättillgängliga för alla. Projektet ska finansieras av kommissionens forskningsfond Horisont 2020 samt av företag och av offentliga medel. Framgångsrika program kräver att både den offentliga och privata sektorn samarbetar på lokal, nationell och EU-nivå. Den officiella lanseringen av genomförandeplanen sker den 26 november.

Till EU-kommissionens pressrelease

Läs Europaforum Norra Sveriges positionspapper angående Smart Cities och Regioner, där vi vill att Smart Cities även ska inkludera mindre städer och regioner.

/Filip Ingelström

22 Okt 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information