OSAIS

Den 12 februari 2013 arrangerade Venedigs regionkontor en konferens på Regionkommittén i Bryssel, där redogjordes för slutresultaten av OSAIS-projektet avseende statsstödets betydelse för regional utveckling.

Interreg IVC är ett program som startades 2007 och pågår till och med 2013. Programet har som mål att öka regionalt samarbete och förbättra regionalpolitiken. Programet bygger på ett samarbete mellan regionpolitiker som genom erfarenhetsutbyte kan öka den europeiska konkurrenskraften.

OSAIS ingår som en del av Interreg IVC programmet och syftar till att förbättra regional statsstödspolitik. Genom erfarenhetsutbyte är målsättningen att bidra till att förbättra statsstöden. Programmet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond och innehåller 201 projekt med 2274 partners, men syftet är att alla regioner kan dra nytta av programmet. Hittills har 90 % av NUTS 2 regionerna deltagit i programmet och det har genererat 154 avknoppade företag.

OSAIS-projektet har genomfört en studie, där statistikexperter undersöker vilken påverkan statsstödet har haft i berörda regionen. Studien omfattade alla fyra områdeskategorierna inom EU och 11 programpartners. Studien innehåller 1500 finansierade projekt, 33 stadsstödsordningar och 10 regioner med 200 variabler och 150 sammansatta variabler. Enligt studien, kan man urskilja en tydlig förbättring av mätvärdena efter avslutat projekt för statsstödsordningen (SAS). SAS-guiden ska hjälpa regioner att lära sig från projektets lärdomar. Statistiken som samlats in är inte kvantifierbar, den är kvalitativ, man måste veta bristerna för att också se ett bra resultat.

Studien visar vidare på att det under flera år betalats ut statsstöd till olika projekt, men återkopplingen har varit bristande, och därigenom har det varit svårt att få ut mätvärden från resultat av stöden. Detta har projektet fokuserat på att hitta en lösning på. Det är viktigt för statsstöden att projekten inte beviljas enbart utifrån projektets nytta, det är även viktigt att projekt som inte annars skulle finansieras får stöd.

"Vi kan inte säga vad som är bästa vägen att gå, eftersom det är individuellt för varje projekt, vi kan däremot visa på bra verktyg" säger Hans Christian Jäger, koordinator.

Ungefär 70 % av företagen som tillfrågats har inte gett någon återkoppling, men det har visat sig att bäst återkoppling erhållits genom att ha personliga samtal med mottagarna av statsstödet, för att fokusera på de områden som är intressanta för respektive projekt" menar Andrea Cevese, projektkoordinator.

På plats fanns även Norbert Gaál från statsstödsenheten vid generaldirektoratet för konkurrens, som berättade om EU-kommissionens arbete med modernisering av regelverket för statsstöd. Statsstöd är komplext och vi vill göra det enklare för berörda parter som handskas med statsstöd, säger Norbert Gaál.

Läs mer om OSAIS här 

Läs mer om Interreg IVC här

/ Eric Lundvall

14 Feb 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information