Panorama höst 2013

Panorama magasinet ges ut av EU-kommissionen kvartalsvis och riktar sig till de som på olika sätt arbetar med regional utveckling.

131106 panoramaHöstens utgåva är nummer 47 i ordningen och behandlar framförallt EU regionerna som tar täten i fråga om ekoinnovation och smart, hållbar tillväxt.

Senaste numret behandlar även workshopparna och seminarierna under årets OPEN DAYS-evenemang, en översikt av makroregionala strategier som underlättar koordinationen av projekt i Donau- och Östersjöområdet, en rapport om EU:s strukturfonders insatser för katastrofhjälp samt en förklaring av proceduren för efterhandsutvärdering för perioden 2007-2013.

Läs senaste Panorama tidningen

Läs även EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitiks nyhet som sammanfattar reformen av EU: s sammanhållningspolitik i 10 punkter

/MB

06 Nov 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information