Programgeografi

Europeiska kommissionen har presenterat sitt förslag för hur de ser på geografin för de gränsregionala och transnationella programmen 2014-2020 genom ett brev som skickats till medlemstaterna efter diskussioner med samtliga länder.

I kommissionens förslag med bilagor redovisas hur man ser på vilka framtida program och regioner som ska vara stödberättigade 2014-2020.  För Norra Sveriges del innebär förslaget inte några stora överraskningar vad gäller vilka regioner som ingår jämfört med dagens geografiska indelning av programområdena. Kommissionen föreslår kontinuitet. 

Den största förändringen är att man inom de transnationella programmen föreslår att Norra periferiprogrammet ska byta namn till "Arctic and North". Under de senaste åren har EU:s intresse för den Arktiska regionen intensifierats och därmed även för våra områden i Övre Norrland. Den Arktiska Kommunikation som Kommissionen presenterade under förra året är ett exempel på det (läs kommissionens kommunikation om en arktisk strategi här). Namnbytet betonar den ökande betydelsen av Arktis och därmed en delvis annan innebörd i programmet som fortsatt dock omfattar både Norrbotten och Västerbotten.

För de gränsregionala programmen innebär förslaget inga förändringar  jämfört med innevarande programperiod när det gäller indelningen i Nordprogrammet avseende Norrbotten samt Västerbotten respektive Botnia-Atlanticaprogrammet omfattande Västerbotten.

På makroregional nivå finns också Östersjöprogrammet geografiskt omfattande hela Sverige kvar.

Nu följer förhandlingar och diskussion med medlemsstaterna om det presenterade förslaget innan programområdeslistan slutgiltigt kan fastställas.

Läs kommissionens brev till medlemsstaterna

Läs kommissionens förslag för gränsregionala och transnationella program för 2014-2020 med förklaringar av de föreslagna ändringarna i bilaga 1

Läs kommissionens förslaget uppdelat per medlemsstat

/MB

09 Jan 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information