Regeringen har beslutat om strukturfondernas fördelning

16 maj fattade regeringen beslut om fördelningen av Sveriges tilldelning av strukturfonderna som finansierar EU:s politik för regional utveckling. Regeringens beslut innebär ett nytt stort kliv framåt för arbetet med sammanhållningspolitiken i Norra Sverige inför nästkommande programperiod 2014-2020. 85 % av medlen kommer att fördelas via 8 regionala program som täcker geografiska områden där Norrbotten och Västerbotten utgör området övre Norrland. Resterande 15 % kommer att fördelas via ett nationellt reformprogram.

Åtta regionala ERUF-program och ett nationellt

North Sweden har tidigare rapporterat om Sveriges kommuners och landstings debattartikel där SKL:s ordförande, Anders Knape, uppmanar regeringen att låta de regionala myndigheterna ansvara för fördelningen av strukturfonsmedlen. Det underströks också av Erik Bergkvist, ordförande för Region Västerbotten, i en debattartikel tillsammans med Robert Uitto, Region Jämtland. Regeringen beslut innebär att 85 % av regionala utvecklingsfondens (ERUF) medel kommer att fördelas via 8 regionala program som täcker geografiska områden. Näringsminister Annie Lööv kommenterade beslutet:

Den goda utveckling som sker inom ramen för strukturfonderna skapas regionalt av de som är engagerade i olika projekt. Därför är det viktigt med ett stort regionalt självbestämmande över pengarna.

De resterande 15 % kommer att hållas kvar på statlig nivå genom ett jämfört med innevarande programperiod tillkommande nytt nationellt strukturfondsprogram, som kommer att tas fram i samarbete med de som har fått ansvar att skriva de regionala programmen. Sedan tidigare är det klart att socialfondens (ESF) medel ligger kvar i ett nationellt program under Arbetsmarknadsverket.

Riktlinjer för tematisk koncentration

Riktlinjerna bestämmer också hur resurserna inom respektive regionalt program kan fördelas mellan de sammantaget elva olika tematiska mål som EU-kommissionen ställde upp i sitt förslag för de kommande strukturfondsprogrammen. Den nu framlagda svenska fördelningen följer i huvudsak de prioriteringar som lades fast av EU-kommissionen, med justering för de pågående förhandlingarna mellan Ministerrådet och Europaparlamentet, som dock ännu inte är klara.

  • Minst 70 procent av resurserna ska gå till att Stärka forskning och innovation, Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik samt att Öka små och medelstora företags konkurrenskraft (Tematiska mål 1-3).
  • Minst 13 procent ska läggas på att Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (Tematiskt mål 4).
  • Återstående 17 procenten anpassas utifrån regionala förutsättningar och ska fördelas på tre av de tematiska målen 5-10 i Kommissionens lista över sammantaget elva olika tematiska mål för de kommande programmen, men prioritet bör enligt riktlinjerna ges till området Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

Med beslutet kommer en större andel än tidigare att avsättas till åtgärder för övergången till en grön ekonomi. Andelen som avsätts till gröna investeringar kommer att vara procentuellt fyra gångar större än i nuvarande programperiod.

Programförslag skrivas fram till sista september

Nu börjar regionernas arbete att ta fram regionala programförslag som ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 30 september. Under hösten 2013 kommer regeringen att överlämna programmen till EU-kommissionen för godkännande. För Övre Norrlands del har Region Västerbotten sedan tidigare regeringens uppdrag att samordna programframtagandet inför den kommande programperioden och i regeringens beslut den 16 maj uppdras åt Länsstyrelsen Norrbotten att utarbeta ett förslag till regionalt program.

Läs mer i regeringens pressmeddelande http://www.regeringen.se/sb/d/17513/a/217042
Läs riktlinjerna till de regionala programen: http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/70/83/2bd9d227.pdf
Läs riktlinjerna till det nationella programmet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/70/81/c02c8ad6.pdf

/ Niklas Johansson

27 Maj 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information