Regional statsstöd

EU-kommissionen arbetar med en omfattande genomarbetning av de riktlinjer som styr hur offentliga aktörer på statlig, regional och lokal nivå tillåts stödja privata aktörer. Riktlinjerna är utformade med syfte att undvika otillbörlig inverkan på marknaden som snedvrider konkurrensen. Den reglering som nu är öppet för samråd gäller statligt regionalstöd till aktörer i regioner som är utsatta för nackdelar som till exempel glest befolkade områden. North Sweden har deltagit i beslutsprocessen i ett tidigare skede genom nätverket Norra glest befolkade områden (NSPA) som framhöll det regionala statsstödet betydelse för glest befolkade regioner.

Generellt sett hindrar EU:s fördrag staterna från att rikta stöd till vissa branscher eller näringsidkare då det motverkar den fria inre marknaden om aktörer i en stat bär fördelar gentemot en annan stat. Stöd är dock tillåtet under vissa omständigheter exempelvis då aktören är verksam i ett glest befolkat område. Det är dessa undantag som nu är under revidering. Kommissionen har ensam beslutanderätt på området för den inre marknaden, men förhandlar med medlemstaterna och bjuder in beröra parter till samråd innan de fattar sitt slutgiltiga beslut om de framtida riktlinjerna.

Enligt kommissionen är syftet med förändringarna att på ett effektivare sätt motverka att statlig inblandning ger obalanserad konkurrens, motverkar innovation och stöter bort nödvändiga justeringar. De nya riktlinjerna är mer tillåtande mot visst stöd som inte kommer att kräva förhandsgodkännande av kommissionen. Det gäller regionalt stöd på lägre summor, stöd till små nystartade företag och mindre ersättning för de merkostnader som uppstår vid verksamhet i glesbygdsområden.

De föreslagna reglerna för investeringsstöd skiljer på olika regioner, där de är mer tillåtande för glesbygdsområden som Norr- och Västerbotten. Förslaget skiljer även på investeringsstöd, som ges vid enstaka tillfällen, och driftstöd som ges löpande till företagen. Förslaget tillåter investeringsstöd till små och medelstora företag men inte till företag med mer än 250 anställda. De reglerna som nu har föreslagits hade inte tillåtit stödet vid Facebooks etablering i regionen. Däremot kommer glesbefolkade regioner fortsatt kunna ge löpande driftstöd till både små och stora företag, förutsatt att det kan motiveras med att de hindrar vidare avfolkning.

Nätverket Norra glest befolkade områden (NSPA) där North Sweden ingår tillsammans med regionkontoret Mid-Sweden och de nordligaste regionerna i Norge och Finland, har deltagit i ett tidigare samråd innan kommissionen färdigställde förslaget. I nätverkets uttalande framhålls att begränsningar i det regionala statsstödet kan få konsekvenser för de nordliga regionerna. Det gäller bland annat förändringar i högsta tillåtna stödet till företag, oberoende av företagets storlek. Det skulle innebära att större företag inte kan vara mottagare av statligt regionalt stöd i samma utsträckning. Det är en begränsning som kan drabba nordliga regioner då storföretag kan fungera som en ekonomisk motor och uppmuntra investeringar från små och medelstora företag, skriver NSPA.

NSPA framhöll även att begränsningar i det regionala statsstödet riskerar att slå snett och kan drabba Norges möjlighet att delta i projekt för territoriellt samarbete. Då Norge inte är medlem i Unionen inte kan få EU-finansiering för sitt deltagande i projekten, norska staten har istället varit med och finansierat regioners deltagande. Med de nya riktlinjerna hotar den finansieringen då de räknas som statligt regionalstöd och begränsas av de nya riktlinjerna. Det drabbar då även möjligheten att utveckla Norges gränsområden.

Kommissionen förslag är öppet för samråd fram till den 11:e mars 2013.

Läs kommissionens nya riktlinjer här

Läs om hur du kan delta i samrådet på kommissionens webplats här

Läs NSPA:s tidigare utlåtande här

/Niklas Johansson

04 Feb 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information