Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland tilldelas 1,9 miljarder

Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland, som omfattar Norrbotten och Västerbotten, har tilldelats 1,9 miljarder svenska kronor för att kunna genomföra utvecklingsprojekt under programperioden 2014-2020. Sverige kommer få totalt 803 miljoner euro, ungefär 7,2 miljarder svenska kronor, tilldelade av EU:s strukturfonder under perioden 2014-2020.

Regionala strukturprogrammet för Övre Norrland fick störst andel av de svenska pengarna och det är till stor del på grund av den s.k. gleshetsbonusen. De särskilda utmaningarna som Övre Norrland har på grund av våra glesbefolkade områden, anses även i denna programperiod utgöra skäl för extra allokering tack vare bland andra North Sweden European Office och Northern Sparsely Populated Regions (NSPA) som drivit frågan i EU.

Jämfört med innevarande programperiod är det en minskning, som kan förklaras av att regeringen bestämt att för kommande programperiod lägga 15% av den Regionala fonden i ett nationellt program, som därmed inte till skillnad mot innevarande programperiod fördelas ut regionalt. Sammantaget erhöll Sverige en i princip oförändrad nivå på strukturfondsmedlen, inte minst beroende av att den särskilda "gleshetsbonusen" i förhandlingarna utökades, att jämföra med de flesta övriga länder som fick se minskningar i förhandlingarna i Ministerrådet om EU:s samlade långtidsbudget.  

Första utlysningen väntas ske under hösten 2014
Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten ansvarar tillsammans för att ta fram programmet och det omfattar fem inriktningar: forskning och innovation, informations- och kommunikationsteknik med e-tjänster, företagens konkurrenskraft, koldioxidsnål ekonomi och hållbara transporter. Nu måste Näringsdepartementet och EU först godkänna de olika delarna.

Svenska näringsdepartementet tror att första utlysningen för programperioden kommer att ske under hösten 2014. Det regionala strukturfondsprogrammet ska samverka med andra fonder som Europeiska socialfonden, Landsbygdsprogrammet, Botnia-Atlantica programmet och Fiskerifonden. Programmen ska komplettera varandra, kunna samverkan men helst inte konkurrera.

782 miljoner euro kommer gå till Europeiska socialfonden, men fördelningen mellan Sveriges regioner är inte klar.

Läs mer på Region Västerbottens hemsida

Läs mer på Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida

Läs Mikael Jansons"State of play" om Regionalfonden

/Jennie Larsson

03 Okt 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information