Regionernas roll i EU:s industri strategi

10 april bjöd regionkommittén (CoR) in till seminarium för att diskutera regioners och städers möjligheter att bidra till EU2020-målet "Innovationsunionen" genom flaggskeppsinitiativet "  en industripolitik för en globaliserad tid".

Målet med strategin är att göra europeisk industri mer konkurrenskraftig genom innovationer och kvalité snarare än lägre priser och att få fart på europeisk industri i skuggan av den ekonomiska situationen. Kommissionen har utpekat regionerna och städerna som viktiga aktörer för att uppfylla denna målsättning genom smart tillväxt och smart specialisering.

Regionerna befinner sig i en central nyckelroll när det gäller att sammanföra aktörer i regionen och bidra till en innovativ och konkurrenskraftig industri, säger Bernd Lange, europaparlamentariker. Han fortsätter med att förklara att dessa regionala och lokala offentliga aktörer är de som känner sin industri bäst och därför bör ha större inflytande över den industriella strategin.

John Perry, Irländsk minister med ansvar för Små och medelstora företag, säger att det behövs aktiva insatser från regionerna om EU ska klara EU2020-målet med en tillverkningsindustri som motsvarar 20 % av EU:s samlade BNP. Han menar också att varje land måste hitta sin egen väg ut ur krisen och för Irlands del har de valt vägen via klusterbildingar och strategier för smart specialisering. Koenraad Debacker, Katolska Universitetet i Leuven, ser kluster som ett sätt att hantera förändringar i industrins struktur där stora företag med kontroll över långa processkedjor minskar till förmån för små och medelstora företag. Klustren kan då samordna företagen så de kan stärka varandra.

Samordning och enhetlighet - utmaningar för industrin
Under diskussionerna framkommer utmaningar som hindrar en effektiv och enhetlig industristrategi. Ett av problemen består enligt Lange i att det inte finns någon enhetlig syn på hur industrin främjas på bästa sätt. Historiskt finns det två skilda logiker, national championship som riktar insatserna mot de starkaste i ekonomin. Medan framework policy riktar insatserna bredare över sektorerna.

Ytterligare en utmaning består i att det saknas samordning av EU:s insatser för industrin mellan institutionerna, enligt Lange. Han säger också att det är ett problem inom institutionerna där exempelvis kommissionen har tio generaldirektorat som på olika sätt arbetar med industriell strategi. Det har också saknats samordning vertikalt, mellan regional, nationell och EU-nivå där de arbetar med skilda strategier för att främja industrin.

/Niklas Johansson

 

17 Apr 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information