Sammanhållningspolitikens effekter

EU-kommissionen har publicerat en rapport som sammanfattar resultaten av stukturfonderna. Den är en sammanställning av rapporter från medlemsländerna om hur de använt medel från strukturfonderna. I Sveriges rapport framgår även hur mycket som har fördelats till norra Sverige inom olika utgiftsposter.

Kommissionens rapport ger en sammanställning av alla de åtgärder som skett inom ramen för sammanhållningspolitiken. Enligt rapporten har sammanhållningspolitiken bidragit till att hantera den ekonomiska krisen i unionen och skapat tillväxt. Det syftar på att påvisa konkreta resultat som investeringarna resulterat i. De främsta exemplen som rapporten lyfter är:

  • Tillgång till bättre bredband för 1.9 miljoner människor
  • Medel från socialfonden har hjälpt 2.4 miljoner människor till nytt jobb
  • Vattenförsörjning till 2.6 miljoner människor avlopp till 5.7 miljoner
  • Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) har lett till 460 km vägar och 334 km järnväg
  • Drygt 50 000 nya företag har fått stöd

Rapporten baseras på data från medlemsländerna som samlats in fram till 2011 och kommer att användas som ett verktyg vid diskussionerna om framtidens sammanhållningspolitik.

Kommissionen vill ha in exempel på projekt med goda resultat där "storprojektet fyran" ingår som ett exempel från övre Norrland. Projektet syftar till att utveckla IT-infrastrukturen i kommunerna i Västerbotten. Det har lett till ökade möjligheter för företag så väl som för myndigheter att erbjuda e-tjänster.

I bilagan till den svenska rapporten presenteras hur medel från strukturfonderna fördelats efter regioner, där övre Norrland inkluderar Norr och Västerbotten. Utgifterna presenteras efter insatser inom kommissionens prioriterade områden.

Läs om hur medel från sammanhållningsfonden fördelats i Sverige i regeringens rapport 

Läs kommissionens rapport om sammanhållning politikens effekter i Europa

/ Niklas Johansson

13 Maj 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information