smart specialisering i ep

Smart Regional Specialiseringstrategi - Grundkrav för EU-stöd

Enligt EU-kommissionens förslag och de beslut som nu tas om de kommande strukturfonderna för programperioden 2014-2020, är ett av grundkraven för att kunna få del av dessa fonder, att alla EU:s regioner har tagit fram så kallade Smart Specialiseringsstrategier (S3). Det har successivt under förhandlingarna med press från framförallt Ministerrådet luckrats upp något till att nu kunna handla om regionala eller nationella innovationsstrategier för vilka prioriteringar som skall styra satsningarna för regional utveckling avseende forsknings- och innovationsinriktning i det som strukturfonderna skall investeras i och stödja för långsiktig bärkraftig växtkraft.

Förenklat handlar S3 om att göra en SWOT-analys där regionens egna styrkor och svagheter samt de möjligheter och hot som finns i omvärlden, i nuläget och vad som kan bedömas för utvecklingen framåt lokalt och globalt, för att utgöra underlag för satsningar som på bästa sätt kan bidra till en positiv regional utveckling utifrån en sådan analys. EU:s strukturfonder kan vara ett sådant investeringsstöd genom att satsas på de framtidsområden som pekas ut i en sådan strategi. Därtill finns övergripande prioriteringar för hela EU genom Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt, som prioriteringarna inom de kommande strukturfonderna också följer av.

Hitta rätt investeringsprioriteringar för framtiden

Eftersom det är mycket fokus på innovation för att möta utmaningarna och skapa tillväxt, kan det i en regional plattform för S3 också handla om att stödja processer som skapar fungerande innovationssystem snarare än att enbart fokusera på vilka verksamhetsområden och näringar som i sig är grunden för den regionala ekonomin i nuläget och vilka konkreta näringar och verksamheter som bedöms kunna trygga den ekonomiska tillväxten i framtiden. Eftersom det inte är givet att det som nu är den ekonomiska ryggraden för en region också kommer att vara det ohotat i framtiden och det samtidigt många gånger är svårt att veta vad som i framtiden kommer att kunna växa fram och möjligen ersätta den ekonomiska basen för välstånd och regional utveckling i konkurrens med andra regioner och globalt i varje enskild region, så finns det inom EU en diskussion om hur detta skall hanteras rent konkret för att få tills stånd relevanta strategier för alla EU:s olika regioner med sina olika förutsättningar. Det handlar om att inom ramen för de långsiktiga regionala strategierna också ha byggt in innovationsförmåga med beredskap för att kunna möta en snabbt föränderlig värld, kan diskussionen sammanfattas med.

Till det kommer farhågor om att de smarta strategierna, som ofta tar år eller decennier för att växa fram, nu skall pressas fram på bara några år och i realiteten det kommande halvåret för att ge grunden för utformningen av de kommande strukturfondernas prioriteringar, där länder och regioner ligger väldigt olika långt framme i det arbetet, från dem som arbetat med det under mycket lång tid fast med kanske andra namn och begrepp än det som följer av Europa 2020-strategin från 2010, till de som knappt tagit några kliv alls. Däremot, även med de frågetecken som lyfts, är det tydligt att det finns en samsyn om att kravet om smart (regional) specialisering och strategier för det är och skall vara ett krav för att få del av EU:s fonder och styra de pengarna mot rätt insatser.

Europaparlamentsinitiativ för att i EU komma rätt med S3

I Europaparlamentets regionala utskott har ett eget initiativ dock tagits för att lägga fram ett betänkande om S3 och det som på svenska också kallas "intelligenta strategier" och i dagarna diskuteras ett första arbetsdokument i utskottet. Det är en del av en process som varit under det senaste året där Europaparlamentet och särskilt det Regionala utskottet med ansvar för EU:s sammanhållningspolitik och regionala utvecklingsfrågor haft återkommande diskussioner och särskilda seminarier och hearings. Bland annat representerade Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten och Europaforum Norra Sverige, de nordliga områdena vid ett sådant seminarium i utskottet under 2012. 

Läs arbetsdokumentet som diskuteras i det regionala utskottet om S3

Läs nyheten om Erik Bergkvist i Europaparlamentets seminarium om Europa 2020 för regional smart tillväxt

Läs EU-kommissionens portal för S3 och den plattform för det som finns och i vilken Region Västerbotten är en av allt fler regioner som anslutit sig

/Mikael Janson

10 Jul 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information