Strukturfonderna så här långt

Europaparlamentets regionala utskott beslutade före sommaren om det övergripande ramverket för EU:s struktur- och investeringsfonder samt Regionala utvecklingsfonden och fonden för Territoriellt samarbete. Därefter följde fortsatt intensiva förhandlingar om Socialfonden samt några kvarvarande övergripande stridsfrågor. Den 20 november kunde till slut Europaparlamentet i plenum besluta om de med Ministerrådet framförhandlade regleringarna för hela strukturfondspaketet 2014-2020. 

Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Med heta diskussioner om hanteringsordningen in i det sista kunde Europaparlamentet vid sessionen i Strasbourg den 20 november slutligen och med bred majoritet godkänna hela regelverket för EU:s kommande strukturfonder, eller de Europeiska struktur- och investeringsfonderna som är det samlande namnet (European Structural and Investment Funds, ESIF).

Det som väckte mest debatt i kammaren var framförallt frågan om att rösta emot den så kallade makroekonomiska konditionaliteten med krav på sunda nationella finanser för tillgång till EU:s fonder på regional nivå, som Europaparlamentet från början varit emot men med justeringar accepterat, och nivån för andelen socialfond (ESF) i förhållande till regionalfond (ERDF) som landade i Ministerrådets nivå om 23,1% ESF för EU som helhet istället för EU-kommissionens föreslagna 25%.

De kommande fonderna för Övre Norrlands del

Regionala utvecklinsfonden
Beslutet innebär att utöver EU-kommissionens förslag om att 80% av ERDF skall koncentreras till insatser för att minska växthusgaser (minst 20% skall gå till det), stöd för småföretagandetillväxt samt innovationsförmåga i regionerna, så kan även insatser inom informationsteknologi göras inom dessa 80%. Därtill tas det förbud som EU-kommissionen ville inför mot stöd för infrastrukturåtgärder med regionalfondsmedel bort och det öppnas bland annat för stöd även till stora företag och kreativa/kulturella näringar inklusive turism.

Den extra särskilda allokeringen till våra nordliga glesbefolkade områden, som utgör ungefär hälften av Regionalfondsmedlen till programområdet Övre Norrland, pekas i sin tur ut som helt och fullt ERDF och skall särskilt användas för de fyra prioriteringar som gäller för övrigt och därtill också till infrastrukturinsatser.

Socialfonden
Inom socialfonden är det fyra prioriteringar som står i centrum i enlighet med EU-kommissionens förslag; sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, utbildning, kompetens och livslångt lärande, social inkludering och fattigdomsbekämpning samt stärka institutionell kapacitet och effektiv offentlig administration. Fokus skall till 80% ligga på max fyra specificerade prioriteringar inom ramen för dessa teman, varav minst 20% fokuserat på social inkludering samt därtill för Sveriges vidkommande så har det sista temat helt strukits i de nationella prioriteringarna.

Det som särskilt lyfts fram i det som förhandlats fram mellan Europaparlamentet och Ministerrådet är tydligare kopplingar till Regionalfonden. Dels att ERDF och ESF skall komplettera varandra utan att överlappa varandra med därtill ökad tydlighet i att Socialfonden också är en platsbaserad utvecklingsfond som skall stödja lokala och regionala kompetensutvecklingsbehov.

Territoriella samarbetet
Fonderna för det territoriella samarbetet, det som för nuvarande program kallas Interreg, delas in i tre former; gränssamarbete över landsgränser (eller vatten understigande 150 km mellan länder) såsom mellan våra regioner och grannregionerna i Finland respektive Norge såsom Botnia-Atlanticaprogrammet, transnationellt samarbete inom specificerade gränsöverskridande regionala programområden såsom för Övre Norrlands del Norra Periferi- och Arktisprogramområdet samt interregionalt samarbete mellan regionala aktörer över hela EU.

Minst 80% av medlen skall utifrån förhandlingsresultaten prioriteras till max fyra teman av elva möjliga, utöver den tematiska koncentrationen för ERDF respektive ESF finns också temana förebyggande klimatåtgärder respektive miljöskydd och hållbar miljö. Prioriteringarna skall tydligare samordnas med dem för övriga program och för Östersjöländernas del också kopplas till Östersjöstrategins målsättningar.

Läs Mikael Jansons "State of Play" om långtidsbudgeten och strukturfonderna

Läs tidigare "State of Play" om strukturfonderna efter beslutet i Regionala utskottet

/MJ

20 Nov 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information