Strukturfonderna

Strukturfondspaketet klart för Regionala utskottets del

Under onsdagen den 10 juli röstade det Regionala utskottet i Europaparlamentet om hela det mellan Ministerrådet och Europaparlamentet framförhandlade paketet om EU:s sammanhållningspolitik i form av strukturfonderna för Regionala utvecklingsfonden/Regionalfonden (ERDF), Fonden för territoriellt samarbete (ETC) och Territoriella Grupperingar (EGTC), Sammanhållningsfonden (CF) samt hela ramverket för alla EU:s investerings- och strukturfonder (CPR/EIF) och deras regleringar för den kommande programperioden 2014-2020. 

Bland det som fått tydligare skrivningar mot EU-kommissionens ursprungliga förslag är de makro-regionala strategierna, såsom Östersjöstrategin.

Fortsatta förhandlingar som också berör strukturfonderna

Det finns fortfarande delar som beror av den samlade budgeten för den kommande programperioden som inte inkorporerats i texterna samt därtill de fortsatt pågående förhandlingarna mellan Ministerrådet och Europaparlamentet företrätt av det sociala utskottet avseende Socialfonden (ESF), som också ingår i det som hör till EU:s strukturfonder med en gemensam budgetpost med Regionalfonden, som skall infogas i den slutgiltiga lagtexten för hela sammanhållningspolitikområdet.

Till det övergripande som inte är helt klart hör den så kallade makrokonditionalitet som krävs av varje lands ekonomiska politik för att få tillgång till EU:s fonder som mildras i skrivningarna i det som parlamentet så här långt förhandlat fram samt den resultatreserv som Ministerrådet utökade från EU-kommissionens föreslagna 5% till 7% av strukturfonderna, att under det sista programåret 2020 kunna betalas ut till områden som varit framgångsrika och kan uppvisa positiva resultat i sitt nyttjande av fonderna.

Lagstiftningen, om det håller, på plats i oktober

Därtill måste Ministerrådet för sin del acceptera de justeringar som blivit i Europaparlamentets omröstning utifrån den kompromiss som parterna enats om. För Europaparlamentets del är dock nu allt som gäller de kommande strukturfonderna inom regionalpolitiken av det som det Regionala utskottet för sin del ansvarar för, färdiga att tas i parlamentet som helhet efter sommaren. Planen är att allt skall kunna vara slutgiltigt på plats under oktober.

/MJ

Läs Mikael Jansons tidigare "State of Play" avseende förhandlingarna och innehållet med intresse för Övre Norrland i det som nu blivit beslutat i det Regionala utskottet

11 Jul 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information