Strukturfondernas roll i EU:s fredsprogram ligger i fokus under konferens

Den 31 januari 2013 öppnade kommissionären för regionalpolitik, Johannes Hahn, konferensen "Bringing Divided Communities Together - Sharing the Experience of the EU PEACE Programme" på EU-kommissionen i Bryssel. North Sweden fanns på plats under dagen för att följa diskussionerna kring EU:s fredsprogram på Nordirland som har finansierats genom de regionala strukturfonderna och går under generaldirektoratet för regional- och stadspolitik.

130204 - Fredskonferens

Efter att EU tilldelades Nobels fredspris i december 2012 beslutade europeiska kommissionen att hålla en konferens kring erfarenheterna av EU:s fredsprogram som implementerades på Nordirland och dess gränsområden på Irland mellan 1995 till 2013. I talarstolen fick kommissionären sällskap av försteministern av Nordirland, Peter Robinson, biträdande försteministern Martin McGuinness och Irlands minister för offentliga utgifter och reformer, Brendan Howlin.

Under konferensen fick deltagarna möjlighet att ta del av tre fredsbyggande projekt som har finansierats av fredsprogrammet PEACE III. Erfarenheterna av projekten skulle sedan föras in i en plenardebatt på slutet av dagen där det diskuterades vilken roll de regionala strukturfonderna har i återuppbyggnad efter konflikt, och hur detta kan vara användbart i andra konfliktdrabbade och oroliga områden i framtiden. 

I sitt tal framförde kommissionären Hahn att regionalpolitiken spelar en vital roll i det territoriella gränsöverskridande samarbetet:

- Vårt Europa, vår fred, garanteras av ett tätt sammanlänkat nätverk av kooperationer mellan regionerna. Dessa länkar för samman Europas folk till att finna gemensamma lösningar på gemensamma problem. Om man vill se hur fred fungerar i praktiken i Europa, ska man besöka någon av de gränsöverskridande regionerna. Där kan man se att idag är det inte bara transport och handel som drar nytta av det gränsöverskridande samarbetet inom ramen för EU: regionalpolitik, men även jobb, miljöfrågor och sjukvård. Fredsprogrammet, låt oss inte glömma, är också ett gränsöverskridande samarbetsprogram.

Läs mer om fredskonferensen här

Läs mer om de regionala strukturfonderna här

 

/Eleanor Cooper

05 Feb 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information