Tredje ministermötet om Nordliga dimensionen

Den 18 februari träffades representanter från den Nordliga dimensionen i Bryssel. Med på mötet fanns representanter från de fyra parterna EU, Island, Norge, och Ryssland samt observatörer från Kanada och USA.

Under mötet underströks den nyckelroll som den nordiska dimensionen har för kontakterna mellan EU och Ryssland. Ministrarna underströk också vikten av ett nära samarbete mellan regionerna i norra Europa och uppmuntrar till gemensamma möten för att stärka samarbetet.

Nordliga dimensionens miljöpartnerskap har bidragit till miljöskydd för både Östersjön och Barents. Den nyligen etablerade stödfonden för medfinansiering av transportprojekt inom ramen för Nordliga dimensionens partnerskap för transporter och logisitk (NDPTL) utgör ett viktigt verktyg för att utveckla transport- och handelförbindelser i regionen.

Under mötet diskuterades även det ökade intresset för Östersjön och Barentsområdet. Parterna enades om en intensifiering av samarbetet inom gemensamma områden och att identifiera prioriterade frågor.

Barents Euro-arktiska råds (BEAC) arbete uppmärksammades som arbetar med liknande frågor som partnerna i Nordliga dimensionen och ett närmre samarbete bör därför uppmuntras.

Läs en sammanfattning av mötet

/ Eric Lundvall

20 Feb 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information