Utvärdering av socialfondsprogrammet 2007-2013

Regeringskansliet är mitt uppe i en beredningsfas av framtagandet till inriktning för genomförandet av socialfonden programperioden 2014-2020. I beredningen tas inspel från förd extern dialog, skrivelser, utvärderingar och återrapportering. Fortfarande finns inga beslut om programstruktur och innehåll för socialfonden i nästa programperiod.

Slutrapporten förväntas vara klar i december 2013 men redan nu finns de preliminära resultaten presenterade i en första rapport.

"Rambölls bedömning är att Socialfonden, i grund och botten, är ett väl fungerande program. Socialfonden har nått ut till fler deltagare än planerat, den finansiella implementeringen har varit tillfredställande och ESF-rådet har förvaltat fonden på ett bra sätt" skriver Ramböll i rapporten.

Ramböll skriver vidare om socialfondens svårighet att åstadkomma förändring i alla tre nivåerna individ-, organisations- och strukturnivå. Störst effekt har socialfonderna på individnivå då de fokuserar på individer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Svagast är effekten på strukturnivå, där projekten har påverkat befintliga strukturer och deltagande organsiationer i mindre utsträckning.

Europeiska socialfonden kommer under nästa programperiod 2014-2020 att öka med 52 % enlig EU-kommissionens förslag och utvärderingen av föregående period ligger till grund för hur framtida utvecklingen av fondprogrammet ska se ut. Resultatet av föregående period innebär att det är viktigt att arbeta strategiskt med fonden för att stödja den regionala utvecklingen.

Läs Rambölls rapport

/ Eric Lundvall

28 Feb 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information