Vart gör stödinsatser mest nytta?

En ny rapport från EU-kommissionens undersöker de faktiska effekterna av näringslivs- och innovationsstöd. Rapporten visar bland annat att stöd är som mest effektiva då de ges till små och medelstora företag.

De finansiella stöden är enligt rapporten mest effektiva om de riktas till små och medelstora företag. Undersökningen visar att effekterna var som störst inom denna kategori. Den framkommer också att det inte bra är de finansiella stöden som har positiva effekter. Även stöd för nätverkande, uppmuntring av innovationer och rådgivning kan ha likvärdiga effekter.

Det är utvärderingsgruppen inom EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (DG REGIO) som utfärdar rapporten med namnet What are counterfactual impact evaluations teaching us about enterprise and innovation support? Undersökningen baseras på data från stödinsatser som uppgår till 40 miljoner Euro fördelat på 235 företag i sju medlemsländer. Effekterna undersöks genom att se till investeringar, produktivitet, sysselsättning och innovation. Författarna av rapporten hoppas att resultaten kan ligga till grund för programmen under 2014-2020.

Läs hela rapporten här

/Niklas Johansson

15 Feb 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information