2,7 miljarder kronor till regional tillväxt i regeringens budgetproposition

För att prioritera hållbar regional tillväxt föreslår regeringen ett anslag om totalt 2,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges regioner i budgetpropositionen 2015. En modern och aktiv regional tillväxtpolitik ses som ett viktigt verktyg att skapa tillväxt i hela landet. Regeringen prioriterar bland annat innovation och företagande, attraktiva miljöer, kompetensförsörjning och internationellt och gränsöverskridande samarbete för att skapa hållbar regional tillväxt.

Inom området för regional tillväxt ligger också EU:s sammanhållningspolitik där EU nu är i startgroparna för en ny programperiod, 2014-2020. EU-medel ur regionalfonden till Sverige för denna period består totalt av cirka 16 miljarder kronor och dessa medel skall användas för insatser inom områdena innovation, företagande och cirkulär och koldioxidsnål ekonomi. Sverige deltar också i 13 gränsregionala samarbetsprogam, bland annat Botnia-Atlantica, Interreg Nord och Baltic Sea Region Programme där Norra Sverige ingår. Dessa program omsluter cirka 14 miljarder kronor och syftar till att främja gränsöverskridande innovationssystem, konkurrenskraft hos näringslivet i gränsregioner, gränsöverskridande natur- och kulturmiljöer, energi, miljö- och klimatutmaningar samt hållbara transporter.

Läs nyheten i sin helhet på regeringens hemsida

Läs mer om Botnia-Atlantica 2014-2020

Läs mer om Interreg Nord 2014-2020

Läs mer om Baltic Sea Region Programme 2014-2020

/Ludvig Cronqvist

05 Nov 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information