Arktisk strategi med fokus på regionalt samarbete antogs i Europaparlamentet

Europaparlamentet har antagit en resolution om EU:s arktiska strategi där ledamöterna vill se ett fokus på socioekonomiska frågor och miljöfrågor. Parlamentarikerna eftersöker forskningsfrihet i Arktis och betonar att pålitliga och högpresterande informationsnät och digitala tjänster är viktiga för området. Det är också viktigt att relationer mellan den lokala befolkningen, inte minst ursprungsbefolkningen Samerna förstärks.

I resolutionen hänvisas bland annat till Nordregios rapport 2009:2; "Strong, Specific and Promising - Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020", som togs fram av NSPA-nätverket för Norra Sverige, Nordöstra Finland och Nord-Norge.

Europaparlamentet vill se ett förstärkt regelbundet utbyte av synpunkter och samråd kring frågor som berör Arktis tillsammans med aktörer på både regional- och lokala nivå samt med ursprungsbefolkningen samerna. Då frågor som rör Arktis är sektorsövergripande föreslår Europaparlamentet en stärkt samordning inom EU:s institutioner mellan EU-kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

Regionalt samarbete inom Arktis viktigt

Europaparlamentet ser att de resurser som finns inom befintliga program, både europeiska (exempelvis Interreg IV-programmet, Norra periferiprogrammet, Horisont 2020) och övriga program i det arktiska och subarktiska området kan effektiviseras för att skapa synergier mellan varandra. Parlamentarikerna vill därför se finansiering av partnerskap inom den nordliga dimensionen, exempelvis miljöparterskap och partnerskap för transport och logistik.

Parlamentarikerna vill se att prioriteringar för Arktis integreras i Europa2020-strategin och även i program så som Horisont 2020. Prioriteringarna som kan integreras är väl fungerande infrastruktur och logistik, utveckling av Arktisregionen, uppmuntran till investeringar i sakkunskap om kalla klimat med tillhörande miljövänlig teknik samt stöd till företagande på det regionala planet och i landsbygden, framför allt till små och medelstora företag. Parlamentet ser att förbindelsen med och inom den europeiska delen av Arktis måste förbättras i samband med att EU vidareutvecklar sin transportinfrastruktur (TEN-T).

Kod för polarsjöfart

Arktis har en biologisk mångfald som kräver en strategi för en ekosystembaserad förvaltning i Arktis kust-, havs- och landmiljöer. Arktis miljö måste skyddas mot all eventuell olje- och gasverksamhet till havs. Ledamöterna uppmanar till att högsta standarder för miljösäkerhet i de arktiska vattnen används. Det är viktigt nya och internationella handelslederna över havet i Arktis är trygga och säkra. Parlamentet välkomnar en obligatorisk kod för polarsjöfart som den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) arbetat fram.

Ekonomiskt råd knutet till Arktiska rådet

Parlamentet är positivt till att det inrättas ett arktiskt ekonomiskt råd knutet till Arktiska rådet, som är tänkt att ha en rådgivande funktion. Parlamentet vill rent allmänt därtill att kommissionen lägger fram förslag på hur europeiska företag kan engagera sig i en hållbar och långsiktig balanserad socioekonomisk utveckling av Arktis.

Den råvaruinriktade verksamheten ska vara en nytta för det lokala planet och ha en accepteran där. Det finns idag ett behov av kunskaper om mineralutvinning och bearbetning för att lösa framtidens utmaningar. Parlamentarikerna ser därför att aktörer i Arktis kan utbyta information tvärs över fackområdesgränserna genom att delta i gemensamma projekt på europeisk nivå såsom innovationspartnerskapet om råvaror.

EU:s centrum för information om Arktis i Rovaniemi

Europaparlamentet är positivt till inrättandet av EU:s centrum för information om Arktis med kontor i Rovaniemi. EU:s politik ska även förstärka institutioner för högre utbildning och forskning i området för att utveckla den innovativa miljön och mekanismerna för tekniköverföring.

Läs Europaparlamentets antagna resolution

/Jessica Wikström

26 Mar 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information