Baltiska städer synpunkter på Östersjöprogrammet

Union of the Baltic Cities, UBC, en samverkan mellan städer runt Östersjön , välkomnar EU:s strategi för Östersjöprogrammet och dess genomförandeplan. Programmet kommer möjliggöra effektivisering och fokusering av regionala prioriteringar och samarbete mellan olika aktörer. UBC är positiva till att flernivåstyre är inkluderat i både programmet som genomförandeplanen. Detta för att mobilisera såväl stora som små aktörer på flera olika nivåer.

UBC ser att förbättringar kan göras kring kommunikationen av programmet, att den lokala- och regionala nivån bör stärkas, att EU:s strategi för Östersjöregionen ska integreras tydligare och den tekniska assistansen behöver öka. Samarbetet bör vara gränsöverskridande och inkludera Vitryssland, Norge och Ryssland partnerskap. Umeå har uttalat behovet av att jämställdhet ska vara mer tydlig och framträdande i strategin, vilket UBC stödjer. UBC är positiva till att fortsätta samarbeta kring Östersjöprogrammet under kommande programperiod, inte bara som en aktiv projektdeltagare utan även på programnivå som rådgivande organ.

UBC är ett nätverk av städer inom Östersjöområdet som består av städer i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Sverige. Städer från Norrbotten och Västerbottens län som är medlemmar i UBC är Luleå, Robertsfors och Umeå.

Läs mer UBC:s uttalande

/Jessica Wikström

09 Apr 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information