EU satsar på hållbar miljö- och näringslivsutveckling i norra Sverige

Den 12 december antog EU-kommissionen ett nytt samarbetsprogram för att tackla gränsöverskridande problem i norra Sverige, Finland och Norge. Den totala satsningen är på 42 miljoner euro inom Interreg Nord programmet för 2014-2020. Bland annat kommer satsningen att ge betydande bidrag till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Dessutom kommer samernas kultur, språk och näringsliv att främjas menar EU-kommissionen. Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, anser att med hjälp av EU-finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden kommer det ekonomiska nätverket i norra Europa att förstärkas mellan grannländerna.

– Jag är mycket glad över att programmet antagits, eftersom det visar på hur många sätt regionalfonderna kan användas. Här kommer de att förstärka det ekonomiska nätverket mellan grannländer, bevara den känsliga balansen i regionens ekosystem och skydda samernas – Europas enda urbefolkning – kultur och livsstil, säger Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

EU-pengarna kommer att stärka nätverken inom företagande och forskning, även samarbetet över gränserna för små och medelstora företag (SME) kommer att öka med tio procent. En målsättning är också att underlätta för befolkningen att arbetspendla över gränserna för att främja näringslivsutvecklingen i de nordligaste delarna av länderna. EU:s regionalstöd ska bidra till att skydda den biologiska mångfald och det unika kulturarv som präglar känsliga arktiska och subarktiska områden. Satsningar görs även på resurseffektiva och miljövänliga lösningar som är anpassade till de särskilda behov som glesbygden i norr.

INTERREG IV A Nord
INTERREG IV A Nord är ett EU-program som stöttar gränsöverskridande samarbete under programperioden 2014-2020. Målsättningen är att stärka ekonomisk och social utveckling genom stöd till samarbete över nationsgränser. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland och norra Norge samt Sápmi. Länsstyrelsen i Norrbottens län är förvaltningsmyndighet och programsekretariat för EU-programmet INTERREG IV A Nord.

Läs mer om EU:s satsning i Norrland

Läs mer om INTERREG Nord

/Erica Rönnqvist

16 Dec 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information